ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seafood

S IY1 F UW2 D   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seafood-, *seafood*, seafoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seafood[N] อาหารทะเล, See also: อาหารจำพวกปลาปูกุ้งหอย, Syn. fish food

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
seafood(n) อาหารทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seafoodอาหารทะเล [TU Subject Heading]
Seafood industryอุตสาหกรรมอาหารทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow, why don't we drive to that little seafood place and...พรุ่งนี้ทำไมเราไม่ขับรถไปที่ ร้านอาหารทะเลเล็กๆ นั่นกันแล้ว.. Airplane! (1980)
This is his specialty, seafood chowder.นี้เป็นพิเศษซุปอาหารทะเลของเขา The Birdcage (1996)
Sweet-and-sour peasant soup. Why'd you say it was seafood chowder?ซุปชาวนาหวานและเปรี้ยว ทำไมเธอถึงบอกว่ามันเป็นซุปอาหารทะเล? The Birdcage (1996)
The spicy seafood soup.ต้มยำโป๊ะแตก Woman on Top (2000)
I prepared some seafood porridge.ฉันทำข้าวต้มทะเลไว้ให้แกน่ะ Crazy First Love (2003)
She went to Seogang. She said eunuchs asked for seafood tomorrowนางไปซื้อของที่ซอคัง ข้าหลวงฝ่ายในบอกให้พรุ่งนี้เช้าตั้งเครื่องเสวยเป็นอาหารทะเลหนิ The Great Jang-Geum (2003)
Eunuchs have asked to prepare seafood soup for tomorrow so I need to buy some from Seogang with Eunuch Parkเรื่องสำคัญอะไร ฝ่ายในบอกพรุ่งนี้เช้าให้ตั้งเครื่องอาหารทะเล ข้ากับนางกำนัลปาร์กจะไปหาซื้อที่ซอคังเจ้าค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
Double crust seafood...Double crust seafood... My Little Bride (2004)
I didn't find any seafood in his stomach or small intestine.ฉันไม่เห็นอาหารทะเลอะไรเลยในกระเพาะ หรือในลำไส้เล็กของเขาเลยนะ Ending Happy (2007)
I wonder if the gods like seafood.สงสัยจังว่าพระเจ้าชอบอาหารทะเลรึเปล่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We look at the ocean as a source of infinite quality seafood, and I think we're learning some hard lessons that this isn't true.- บ๊าย บาย - บ๊าย บาย ฉันคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด สำหรับการดำน้ำในคืนนั้น The Cove (2009)
70% of human beings, seven out of ten people, rely as their principal protein on seafood.พวกมันพยายามที่จะสื่อสาร กับเราตลอดเวลา มันยากที่จะอธิบายให้ฟัง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seafoodA trip to Hokkaido is not a trip to Hokkaido unless you try the seafood.
seafoodThis is by far the best seafood restaurant in this area.
seafoodWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารทะเล[N] seafood, Example: โรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล, Thai definition: อาหารที่ได้จากทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ของทะเล[n. exp.] (khøng thalē) EN: seafood   FR: produit de la mer [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
สัตว์น้ำกระป๋อง[n. exp.] (sat nām krapǿng) EN: canned seafood   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAFOOD    S IY1 F UW2 D
SEAFOODS    S IY1 F UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seafood    (n) sˈiːfuːd (s ii1 f uu d)
seafoods    (n) sˈiːfuːdz (s ii1 f uu d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海鲜[hǎi xiān, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ, / ] seafood, #8,272 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
シーフード[, shi-fu-do] (n) seafood; (P) [Add to Longdo]
セビチェ[, sebichie] (n) ceviche; seviche; South American dish of marinated raw seafood [Add to Longdo]
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam) [Add to Longdo]
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P) [Add to Longdo]
ペスカトーレ[, pesukato-re] (n) pescatore (used in reference to Italian dishes with seafood) (ita [Add to Longdo]
握り寿司(P);握り鮨;握鮨;握りずし[にぎりずし, nigirizushi] (n) {food} nigirizushi; hand-formed sushi with a topping of seafood, etc.; (P) [Add to Longdo]
海の幸[うみのさち, uminosachi] (n) seafood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  seafood
      n 1: edible fish (broadly including freshwater fish) or
           shellfish or roe etc

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top