Search result for

rani

(54 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rani-, *rani*
Possible hiragana form: らに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rani[N] ราชินี, Syn. ranee
ranid[N] กบตระกูล Ranidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rani(รา'นี) n. =ranee (ดู) pl. ranis
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
cranial(เคร'เนียล) adj. เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ
cranio-Pref. "กะโหลกศีรษะ" Pref.
craniology(เครนีออล'โลจี) n. กะโหลกวิทยา.
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
geraniumn. พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
granivorousadj. ซึ่งกินเมล็ดข้าวเป็นอาหาร., See also: granivore n.
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani

English-Thai: Nontri Dictionary
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raninidaeเขียด [TU Subject Heading]
Ranitidineแรนนิทิดีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is, until Lewis Ranieri came on the scene at Salomon Brothers.มาในฉากที่ซาโลมอนพี่น้อง The Big Short (2015)
In the end, Lewis Ranieri's mortgage-backed security mutated into a monstrosity that collapsed the whole world economy.ในท้ายที่สุดลูอิสรานิเอรี่ของ สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยกลาย พันธุ์เป็นอสุรกาย ที่ทรุดตัวลงของเศรษฐกิจโลก ทั้งโลก The Big Short (2015)
Basically, Lewis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks.โดยทั่วไปลูอิสรานิเอรี่ของ พันธบัตรจำนอง มีผลกำไรที่น่าอัศจรรย์ใจ สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ The Big Short (2015)
Lewis Ranieri's mortgage bond, and turned it into an atomic bomb of fraud and stupidity that's on its way to decimating the world economy.พันธบัตรจำนองลูอิสรานิเอรี่ ของ และกลายเป็นระเบิดปรมาณู ของการทุจริตและความโง่เขลา The Big Short (2015)
Queen Rania of Jordan, Saudi Prince Muqrin,ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน เจ้าชายซาอุดี มูคริน London Has Fallen (2016)
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
The skin was pretty fried, but we still managed to get a partial print that matches to a Ranim Khalid.ผิวหนังค่อนข้างไหม้เกรียมครับ แต่เรายังพบ รอยนิ้วมือบางส่วนที่ตรงกับ รานิม คาลิด Eagle Eye (2008)
Ranim Khalid.เพราะถูกย่างสด\ รานิม คาลิด Eagle Eye (2008)
Will you Watch Rani for a minute?ช่วยดูราณีให้สักแป๊บนึงนะจ๊ะ Resident Evil: Degeneration (2008)
-I'm Rani.- หนูชื่อราณีค่ะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Νice to meet you, Rani. That's a pretty name.ยินดีที่ได้พบจ้ะราณี ชื่อเพราะจังเลย Resident Evil: Degeneration (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāichāo Irān) FR: Iranien [m]
หินแกรนิต[n.] (hin kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]
หัวกะโหลก[n.] (hūakalōk) EN: skull ; cranium   FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head   FR: crâne [m]
กะโหลกศีรษะ[n.] (kalōk sīsa) EN: cranium   FR: crâne [m]
แกรนิต[n.] (kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม[n. exp.] (phrathammanūn sān yuttitham) EN: law on court oranization ; basic law on the judiciary   
เส้นประสาทสมอง[n. exp.] (senprasāt samøng) EN: cranial nerves   
ยูเรเนียม[n.] (yūrēnīem) EN: uranium   FR: uranium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RANI    R AA1 N IY0
RANIA    R AA1 N IY0 AH0
RANIERI    R AE2 N IY0 EH1 R IY0
RANIERI    R AH0 N IY0 EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rani    (n) (r aa1 n ii)
ranis    (n) (r aa1 n ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
ざらにいる[, zaraniiru] (exp,v1) (See ざらにある) common (of people) [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rani \Ra"ni\ (r[aum]"n[=e]), n. [Hind. r[=a]n[imac], Skr.
   r[=a]jn[imac]. See {Rajah}.]
   A queen or princess; the wife of a rajah. [Written also
   {ranee}.] [India]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rani
   n 1: (the feminine of raja) a Hindu princess or the wife of a
      raja [syn: {rani}, {ranee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top