Search result for

ruins

(47 entries)
(0.3389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruins-, *ruins*, ruin
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably in ruins, but I might be able to fix it up.อาจผุพังไปบ้าง แต่คงพอฟี้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ Babylon A.D. (2008)
Well, I don't remember any ruins in Narnia.ฉันจำไม่ได้ว่ามีซากปราสาทในนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
Yeah, it's ruins, I think. A Mayan temple.ใช่ๆมันเป็นซากปรักหักพังที่ต้องคำสาบ ผมคิดว่ามันเป็นวิหารของพวกมายันต์ The Ruins (2008)
People come from all over the world just to see these ruins.คนมาที่นี่จากทั่วสารทิศ.. เพื่อที่จะได้มาชมซากโบราณสถานพวกนั้น The Ruins (2008)
It has something to do with the ruins.มันมีอะไรบางในป่านี่ The Ruins (2008)
She's got a lot on her mind and, you know what, sometimes reading a girl's thoughts kind of ruins the mood.บางครั้งการอ่านความคิดผู้หญิง ประเภทที่อารมณ์ไม่ดี ไม่ฟัง Some Kinda Love (2009)
Ruins the mystique.Ruins the mystique. Pleasure Is My Business (2009)
The charred ruins of Ryloth will demonstrate to the galaxy the cost of a Republic victory.ซากเมืองตอตะโกของไรลอธ จะแสดงให้กาแล็กซี่เห็นถึง ต้นทุนชัยชนะของสาธารณรัฐ Liberty on Ryloth (2009)
- Ruins the first dance. - Yeah.แค่ทำลายบรรยากาศ การเต้นรำครั้งแรก White to Play (2009)
Before it ruins your life.ก่อนที่มันจะทำลายชีวิตเธอ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Mary falkner's life is in ruins, and she blames us.ชีวิตของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ ถูกกระทบกระเทือน และเธอกล่าวโทษพวกเรา A Bright New Day (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinsAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
ruinsA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
ruinsMoney ruins many. [Proverb]
ruinsShe was standing amid the ruins of the castle.
ruinsThe castle is now in ruins.
ruinsThe city, after the city, after in ruins as far as the eye could see.
ruinsThe explosion reduced the facilities to ruins.
ruinsThe old castle lay in ruins.
ruinsThe ruins are worth visiting.
ruinsThe sight of the ruins brought home to him the meaning of war.
ruinsThe Stone Age ruins were discovered.
ruinsThe study made it clear that smoking ruins our health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาก[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINS    R UW1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruins    (v) (r uu1 i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[, daiyaruinsa-bisu] (n) {comp} dial-in service [Add to Longdo]
フルインストール[, furuinsuto-ru] (n) full install(ation) [Add to Longdo]
ルイン[, ruin] (n) ruins [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺址[いし, ishi] (n) (historic) ruins [Add to Longdo]
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity [Add to Longdo]
旧跡;古跡;旧蹟;古蹟[ふるあと(旧跡;古跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(古跡;古蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins [Add to Longdo]
旧址[きゅうし, kyuushi] (n) historic ruins [Add to Longdo]
旧墟[きゅうきょ, kyuukyo] (n) ruins remains [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废墟[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, / ] ruins [Add to Longdo]
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins; historic relics [Add to Longdo]
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top