Search result for

mexican

(59 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mexican-, *mexican*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mexican[N] ชาวเม็กซิโก, See also: ชาวเม็กซิกัน
Mexican[ADJ] เกี่ยวกับเม็กซิกัน, See also: เกี่ยวกับคนเม็กซิกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
Mexican(adj) เกี่ยวกับชาติเม็กซิโก
Mexican(n) ชาวเม็กซิโก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Mexican divorceการหย่าโดยไม่ต้องมีภูมิลำเนา (ในประเทศที่ทำการหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Mexican onyxโอนิกซ์เม็กซิโก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never sold gun one to the Mexicans.ฉันไม่เคยขายปืนสักกระบอก ให้พวกเม็กซิกัน Pilot (2008)
Mexicans!เม็กซิกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Eat some bad Mexican? Something like that.ก็ทำนองนั้น Breaking and Entering (2008)
You exuberant Mexicans.พวกเม็กซิกันฮึกเหิม Pilot (2008)
Who wants a little Mexican hair of the dog?ใครกันที่ผมดำเป็นโจ๋แม็กซิกัน? The Ruins (2008)
Iranian, sushi or mexican?อาหารแขก ซูชิ หรือ เม็กซิกัน? Gamer (2009)
That's Mexican for Philadelphia.นั่นมันอยู่ประเทศแม๊กซิโก Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Also, we' re pretty sure he knifed a Mexican national in '03.เห็นวิธีการที่เขาใช้แผนตกลงกับคู่เเข่ง ฉันไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ Grilled (2009)
Stroke or no stroke, old school gangbang Mexicans don't help the Feds.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือไม่ตีบ สมัยก่อนเป็นหัวหน้าแก๊งยาเม็กซิกันไม่ยอมช่วยรัฐบาลกลาง Bit by a Dead Bee (2009)
New Mexican Christmas style, red and green chilies.- ฟลินน์คือใครN - ฟลินน์ Down (2009)
Right on the border of lawless Mexican hell.ถูกต้องลักลอบนำเข้ามาทางชายแดนเม็กซิกัน Breakage (2009)
Jesus Malverde, patron saint of Mexican drug dealers.ขอโทษ Negro Y Azul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mexicanHe pronounces English word in Spanish fashion because he is Mexican.
mexicanHe pronounces English words in Spanish fashion because he is a Mexican.
mexicanI found a good Mexican restaurant.
mexicanMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
mexicanThe Mexican government announced the banning of all imports of second-hand cars, except for 1998 models.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็กซิกัน[N] Mexican, See also: people or citizen of Mexico, someone from Mexico, Syn. ชาวเม็กซิโก, Example: ชาวเมืองเมมฟิสที่พูดยานคาง มีทั้งคนดำและเม็กซิกันอเมริกัน
เม็กซิกัน[ADJ] Mexican, See also: from or connected with Mexico, kind of taste, Example: อาหารจานนี้รสชาติกระเดียดไปทางอาหารเม็กซิกันที่เขาคุ้นลิ้น, Thai definition: เกี่ยวกับเม็กซิโก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเม็กซิโก[n. prop.] (Chāo Meksikō) EN: Mexican   FR: Mexicain [m]
ดาวกระจาย [n.] (dāokrajāi) EN: Cosmos, Mexican aster   
หูเสือ [n.] (hūseūa) EN: Mexican Mint   
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwat yai Meksikō = khaiwat yai Meksikō) EN: Mexican flu   FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
เปลวสุริยัน [n. exp.] (plēo suriyan) EN: Mexican flame vine ; Orangeglow vine   
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEXICAN    M EH1 K S AH0 K AH0 N
MEXICANA    M EH2 K S IH0 K AE1 N AH0
MEXICANO    M EH2 K S IH0 K AA1 N OW0
MEXICANS    M EH1 K S IH0 K AH0 N Z
MEXICANOS    M EH2 K S IH0 K AA1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mexican    (n) (m e1 k s i k @ n)
Mexicans    (n) (m e1 k s i k @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clarktaucher {m} [ornith.]Mexican Grebe [Add to Longdo]
Blaubürzel-Sperlingspapagei {m} [ornith.]Mexican Parrotlet [Add to Longdo]
Elizakolibri {m} [ornith.]Mexican Sheartail [Add to Longdo]
Bronzetrogon {m} [ornith.]Mexican Trogon [Add to Longdo]
Grauflankenmeise {f} [ornith.]Mexican Chickadee [Add to Longdo]
Rotrückenjunko [ornith.]Mexican Junco [Add to Longdo]
Graubrusthäher {m} [ornith.]Mexican Jay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
アメリカメキシコ戦争[アメリカメキシコせんそう, amerikamekishiko sensou] (n) Mexican-American War (1846-1848) [Add to Longdo]
メキシカンホッグフィッシュ[, mekishikanhoggufisshu] (n) Mexican hogfish (Bodianus diplotaenia) [Add to Longdo]
メキシコネコザメ[, mekishikonekozame] (n) Mexican hornshark (Heterodontus mexicanus, found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
メキシコヤツメ[, mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea) [Add to Longdo]
メキシコ革命[メキシコかくめい, mekishiko kakumei] (n) Mexican Revolution (1910) [Add to Longdo]
メキシコ人[メキシコじん, mekishiko jin] (n) Mexican (person) [Add to Longdo]
ヤラッパ[, yarappa] (n) jalap (species of Mexican climbing plant, Ipomoea purga) (spa [Add to Longdo]
虎杖[いたどり;イタドリ, itadori ; itadori] (n) (uk) Japanese knotweed (Fallopia japonica); Japanese fleeceflower; Mexican bamboo; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica [Add to Longdo]
歯鰹[はがつお;ハガツオ, hagatsuo ; hagatsuo] (n) (uk) striped bonito (Sarda orientalis); Mexican bonito [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨西哥人[Mò xī gē rén, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄖㄣˊ, 西] Mexican [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mexican \Mex"i*can\, prop. a.
   Of or pertaining to Mexico or its people. -- n. A native or
   inhabitant of Mexico.
   [1913 Webster]
 
   {Mexican poppy} prop. n. (Bot.), a tropical American herb of
    the Poppy family ({Argemone Mexicana}) with much the look
    of a thistle, but having large yellow or white blossoms.
    
 
   {Mexican tea} prop. n. (Bot.), an aromatic kind of pigweed
    from tropical America ({Chenopodium ambrosioides}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mexican
   adj 1: of or relating to Mexico or its inhabitants; "Mexican
       food is hot"
   n 1: a native or inhabitant of Mexico

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top