ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

methaqualone

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methaqualone-, *methaqualone*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methaqualoneเมธธาควาโลน, เมธาควาโลน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Methaqualone...เมตาควาโลน... (ยากล่อมประสาท) Ending Happy (2007)
Methaqualone? That's Valium and Quaaludes.เมทาควาโลนหรือเปล่า ยาจำพวกแวเลียมและควาลูด Frankie & Alice (2010)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安眠酮[ān mián tóng, ㄢ ㄇㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] methaqualone; hyminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  methaqualone
      n 1: sedative-hypnotic drug (trade name Quaalude) that is a drug
           of abuse [syn: {methaqualone}, {Quaalude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top