ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loader

L OW1 D ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loader-, *loader*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loader; loading program; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loader โปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want Corporal Aldrige and his loader to run the 200 yards.ที่เก็บรถถังด้วย ผมอยากให้อัลดริดและพลกระสุน เคลื่อนที่ในระยะ 200 หลา The Great Raid (2005)
Driver said the rear loader got jammed.คนขับบอกว่าตัวโหลดด้านหลังติดขัด Of Mouse and Man (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOADER L OW1 D ER0
LOADERS L OW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loader (n) lˈoudər (l ou1 d @ r)
loaders (n) lˈoudəz (l ou1 d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlader {m}; Ladeprogramm {n} [comp.]loader initial program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップローダ[, appuro-da] (n) {comp} uploader [Add to Longdo]
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader [Add to Longdo]
ショベルローダー[, shoberuro-da-] (n) shovel loader [Add to Longdo]
ローダ;ローダー[, ro-da ; ro-da-] (n) {comp} loader [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
元込め銃[もとごめじゅう, motogomejuu] (n) breechloader [Add to Longdo]
食客[しょっかく;しょっきゃく, shokkaku ; shokkyaku] (n) (1) house guest; (2) (also いそうろう) (See 居候) (euph.) free-loader [Add to Longdo]
先込め銃[さきごめじゅう, sakigomejuu] (n) muzzle loader [Add to Longdo]
前装砲[ぜんそうほう, zensouhou] (n) muzzle loader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローダ[ろーだ, ro-da] loader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loader \Load"er\, n.
   One who, or that which, loads; a mechanical contrivance for
   loading, as a gun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loader
   n 1: a laborer who loads and unloads vessels in a port [syn:
      {stevedore}, {loader}, {longshoreman}, {docker},
      {dockhand}, {dock worker}, {dockworker}, {dock-walloper},
      {lumper}]
   2: an attendant who loads guns for someone shooting game

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top