ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breechloader

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breechloader-, *breechloader*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน

Japanese-English: EDICT Dictionary
元込め銃[もとごめじゅう, motogomejuu] (n) breechloader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breechloader \Breech"load`er\, n.
   A firearm which receives its load at the breech.
   [1913 Webster]
 
      For cavalry, the revolver and breechloader will
      supersede the saber.           --Rep. Sec.
                          War (1860).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breechloader
   n 1: a gun that is loaded at the breech

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

breechloader

 


  

 
breechloader
 • n. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top