ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interdisciplinary

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interdisciplinary-, *interdisciplinary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interdisciplinary[ADJ] ซึ่งรวมกันสองสาขาวิชาขึ้นไป, See also: แบบสหวิทยาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interdisciplinaryadj. ระหว่างสถาบันการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interdisciplinaryสหพันธวิชา, สหวิชาชีพ [การแพทย์]
Interdisciplinary approach in educationวิธีการเชิงสหวิทยาการในการศึกษา [TU Subject Heading]
Interdisciplinary approach to knowledgeวิธีการเชิงสหวิทยาการเพื่อความรู้ [TU Subject Heading]
Interdisciplinary researchวิจัยแบบสหวิทยาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hoping you could be my plus-one at the Institute of Interdisciplinary Studies' symposium on the impact of current scientific research on societal interactions.ในงานสัมมนา ของสถาบันสหวิทยาการเกี่ยวกับ ผลกระทบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกับการติดต่อทางสังคม The Love Car Displacement (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interdisciplinaryIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหวิทยาการ[N] interdisciplinary, Example: เราต้องทำงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ, Thai definition: ความรู้ที่รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกัน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science, #41,506 [Add to Longdo]
交叉学科[jiāo chā xué kē, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; interdisciplinary subject (in science) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interdisziplinär; fächerübergreifend; fachübergreifend {adj} | interdisziplinäre Prüfunginterdisciplinary | interdisciplinary verification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学際[がくさい, gakusai] (n,adj-no) interdisciplinary; (P) [Add to Longdo]
学際的[がくさいてき, gakusaiteki] (adj-na) interdisciplinary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interdisciplinary
   adj 1: drawing from or characterized by participation of two or
       more fields of study; "interdisciplinary studies"; "an
       interdisciplinary conference"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top