ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incus

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incus-, *incus*, incu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incus[N] กระดูกทั่งซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกค้อนและโกลนในช่องหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incus(อิง' คัส) n., (pl. incudes) กระดูกรูปทั่งซึ่งเป็นกระดูกอันกลางของหูช่องกลาง., See also: incudate, incudal adj., Syn. anvil)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incusกระดูกรูปทั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incusอิงคัส (inc) [อุตุนิยมวิทยา]
Incusกระดูกทั่ง, ทั่ง, กระดูกรูปทั่ง [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, ] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone, #159,895 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンクッション[, pinkusshon] (n) pincushion [Add to Longdo]
砧骨;きぬた骨[きぬたこつ;ちんこつ(砧骨), kinutakotsu ; chinkotsu ( kinuta hone )] (n,adj-no) incus (bone of the ear) [Add to Longdo]
針山[はりやま, hariyama] (n) pincushion [Add to Longdo]
針刺し[はりさし, harisashi] (n) pincushion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incus \In"cus\, n. [L., anvil.]
   [1913 Webster]
   1. An anvil.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the small bones in the tympanum of the ear;
    the anvil bone. See {Ear}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The central portion of the armature of the pharynx
    in the Rotifera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incus
   n 1: the ossicle between the malleus and the stapes [syn:
      {incus}, {anvil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top