ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illumination

IH2 L UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illumination-, *illumination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illumination(n) การทำให้ส่องสว่าง, See also: การให้แสงสว่าง, การทำให้สว่างไสว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illuminationn. การส่องแสงสว่าง, การทำให้กระจ่าง, ความสว่าง, แหล่งของแสง, การประดับประดาด้วยสีสัน, การระบายสีประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illumination(n) การตามไฟ, การส่องแสง, การอธิบาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illuminationการส่องสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Illuminationความเข้มของแสง [การแพทย์]
Illuminationการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียน, Example: จากคำว่า <b>"Illuminaire"</b> ในภาษาละตินหมายถึง <b>"เพื่อให้แสงสว่าง"</b> ดังนั้นจึงปรากฎว่าต้นฉบับตัวเขียนหรือหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501 จะประดิษฐ์ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยมือ มีการประดับประดาโดยใช้ตัวอักษรหลายสี มีการออกแบบและวาดภาพประกอบด้วยความวิจิตรบรรจงที่เน้นสีสดสวยด้วยสีทองหรือสีเงิน การประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมกันมากในยุคกลางเมื่อมีการคัดลอกหนังสือด้วยมือลงบนแผ่นหนังสัตว์ แต่เดิมเป็นการสร้างสรรค์โดยพระในศาสนาคริสต์ซึ่งผลิตหนังสือสำหรับใช้ในพิธีสวด เพื่อการสักการะบูชาและเพื่อการแลกเปลี่ยนกับราชวงศ์อื่น ๆ ในช่วงต้นของยุคกลางการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนนี้ส่วนใหญ่ทำในวัดและมีการผลิตหนังสือเหล่านี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีศิลปินอิสระที่เริ่มใช้ทักษะการเป็นผู้ประดิษฐ์ตกแต่งนี้ในทางการค้า และส่วนใหญ่ทำงานให้กับลูกค้าที่ร่ำรวยที่มีห้องสมุดส่วนตัวมีหนังสือที่สวยงามจำนวนมาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illumination Systemส่วนที่กำเนิดแสง [การแพทย์]
Illumination, Artificialแสงสว่างไฟฟ้า [การแพทย์]
Illumination, Strongส่องดูด้วยไฟสว่างมากๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง Inkheart (2008)
The Path of Illumination is a hidden trail through Rome itself that leads to the Church of the Illumination.แสงสว่างเส้นทางเป็นเส้นทางที่ซ่อนโดยโรม, นำไปสู่โบสถ์ของประภาส, Angels & Demons (2009)
The Church of Illumination is somewhere here and your canister is inside it.ตอบ. คุณได้ยินฉัน? จัดการการจับอะไร? Angels & Demons (2009)
The first illumination was held in celebration with the new found prosperity that Mystic Falls enjoyed after the war.กับการค้นพบความสำเร็จครั้งใหม่ ซึ่งให้ชาวมิสติก ฟอลส์ได้เพลิดเพลิน หลังจากผ่านพ้นศึกสงคราม Ghost World (2011)
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ Closer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminationA small, naked bulb gave the only illumination.
illuminationElectric illuminations add to the attraction at night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประภาส(n) light, See also: illumination, Syn. แสงสว่าง, Ant. ความมืด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLUMINATION IH2 L UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illumination (n) ˈɪlˌuːmɪnˈɛɪʃən (i1 l uu2 m i n ei1 sh @ n)
illuminations (n) ˈɪlˌuːmɪnˈɛɪʃənz (i1 l uu2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮度[liàng dù, ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] illumination, #9,852 [Add to Longdo]
光照[guāng zhào, ㄍㄨㄤ ㄓㄠˋ, ] illumination, #16,156 [Add to Longdo]
照度[zhào dù, ㄓㄠˋ ㄉㄨˋ, ] illumination (i.e. intensity of light), #47,067 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illumination { f }illumination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリュミネイション[iryumineishon] (n) illumination [Add to Longdo]
イルコン[irukon] (n) (abbr) illumination control [Add to Longdo]
イルミ[irumi] (n) (abbr) illumination [Add to Longdo]
イルミネーション[irumine-shon] (n) illumination; (P) [Add to Longdo]
ライトアップ[raitoappu] (n) illumination of bridges, etc. at night (wasei [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
減光[げんこう, genkou] (n, vs) (1) light reduction; (vs) (2) to reduce illumination [Add to Longdo]
彩飾[さいしょく, saishoku] (n, vs) illumination (e.g. of a manuscript) [Add to Longdo]
寂光[じゃっこう;じゃくこう, jakkou ; jakukou] (n) (1) { Buddh } light of wisdom (when nearing nirvana); silent illumination; (2) { Buddh } (See 寂光浄土, 常寂光土) paradise; nirvana [Add to Longdo]
照度[しょうど, shoudo] (n) (intensity of) illumination; illuminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illumination \Il*lu`mi*na"tion\, n. [L. illuminatio: cf. F.
   illumination.]
   1. The act of illuminating, or supplying with light; the
    state of being illuminated.
    [1913 Webster]
 
   2. Festive decoration of houses or buildings with lights.
    [1913 Webster]
 
   3. Adornment of books and manuscripts with colored
    illustrations. See {Illuminate}, v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is illuminated, as a house; also, an ornamented
    book or manuscript.
    [1913 Webster]
 
   5. That which illuminates or gives light; brightness;
    splendor; especially, intellectual light or knowledge.
    [1913 Webster]
 
       The illumination which a bright genius giveth to his
       work.                 --Felton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Theol.) The special communication of knowledge to the
    mind by God; inspiration.
    [1913 Webster]
 
       Hymns and psalms . . . are framed by meditation
       beforehand, or by prophetical illumination are
       inspired.               --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illumination
   n 1: a condition of spiritual awareness; divine illumination;
      "follow God's light" [syn: {light}, {illumination}]
   2: the degree of visibility of your environment
   3: an interpretation that removes obstacles to understanding;
     "the professor's clarification helped her to understand the
     textbook" [syn: {clarification}, {elucidation},
     {illumination}]
   4: the luminous flux incident on a unit area [syn:
     {illuminance}, {illumination}]
   5: painting or drawing included in a book (especially in
     illuminated medieval manuscripts) [syn: {miniature},
     {illumination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top