ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horse racing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horse racing-, *horse racing*, horse rac
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horse racing(n) การแข่งม้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horse racingการแข่งม้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Horse Racing Newsข่าวม้าแข่ง Swing Girls (2004)
You want to let him participate in the horse racing competition?คุณจะให้มันไปแข่งขันม้าด้วยเหรอ? Episode #1.5 (2011)
The horse racing competition will begin tomorrow.จะมีการแข่งขันม้าครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับ Episode #1.9 (2011)
You know, everyone's got football, basketball, horse racing under a microscope, looking for the slightest hint of impropriety.คุณรู้มั้ย ทุกคนจับตาการแข่ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แข่งม้า มองหาสิ่งผิดกฎหมาย An Embarrassment of Bitches (2012)
So maybe horse racing wasn't my best idea.บางทีแข่งม้าอาจจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horse racingEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
horse racingHe knows better than to spend all his money on horse racing.
horse racingWith horse racing and such, these are called "stakes". For this meaning the plural form is often used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งม้า(n) horse racing, See also: racing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข่งม้า[khaeng mā] (n, exp) EN: horse racing  FR: course de chevaux [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッドスポーツ[buraddosupo-tsu] (n) horse racing (wasei [Add to Longdo]
競馬[けいば, keiba] (n, adj-no) horse racing; (P) [Add to Longdo]
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse) [Add to Longdo]
好位[こうい, koui] (n) (abbr) (See 好位置) favourable position (esp. in horse racing, e.g. in 3rd to 5th place during a race) [Add to Longdo]
降着[こうちゃく, kouchaku] (n, vs) (1) landing; touchdown; splashdown; (2) demotion (horse racing); (3) accretion (astronomy) [Add to Longdo]
重賞[じゅうしょう;ちょうしょう, juushou ; choushou] (n) (1) (See 重賞レース) large prize (e.g. in horse racing); (2) generous reward [Add to Longdo]
重馬場[おもばば, omobaba] (n) muddy track (in horse racing); dead track [Add to Longdo]
進路妨害[しんろぼうがい, shinrobougai] (n) (See 妨害) interference (esp. in horse racing) [Add to Longdo]
大穴[おおあな, ooana] (n) (1) large hole; (2) great deficit; heavy losses; (3) big and unexpected winnings; a killing (e.g. on a race); (4) dark horse (horse racing) [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horse \Horse\ (h[^o]rs), n. [AS. hors; akin to OS. hros, D. &
   OHG. ros, G. ross, Icel. hross; and perh. to L. currere to
   run, E. course, current Cf. {Walrus}.]
   1. (Zool.) A hoofed quadruped of the genus {Equus};
    especially, the domestic horse ({Equus caballus}), which
    was domesticated in Egypt and Asia at a very early period.
    It has six broad molars, on each side of each jaw, with
    six incisors, and two canine teeth, both above and below.
    The mares usually have the canine teeth rudimentary or
    wanting. The horse differs from the true asses, in having
    a long, flowing mane, and the tail bushy to the base.
    Unlike the asses it has callosities, or chestnuts, on all
    its legs. The horse excels in strength, speed, docility,
    courage, and nobleness of character, and is used for
    drawing, carrying, bearing a rider, and like purposes.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many varieties, differing in form, size, color, gait,
      speed, etc., are known, but all are believed to have
      been derived from the same original species. It is
      supposed to have been a native of the plains of Central
      Asia, but the wild species from which it was derived is
      not certainly known. The feral horses of America are
      domestic horses that have run wild; and it is probably
      true that most of those of Asia have a similar origin.
      Some of the true wild Asiatic horses do, however,
      approach the domestic horse in several characteristics.
      Several species of fossil ({Equus}) are known from the
      later Tertiary formations of Europe and America. The
      fossil species of other genera of the family
      {Equid[ae]} are also often called horses, in general
      sense.
      [1913 Webster]
 
   2. The male of the genus {Equus}, in distinction from the
    female or male; usually, a castrated male.
    [1913 Webster]
 
   3. Mounted soldiery; cavalry; -- used without the plural
    termination; as, a regiment of horse; -- distinguished
    from {foot}.
    [1913 Webster]
 
       The armies were appointed, consisting of twenty-five
       thousand horse and foot.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A frame with legs, used to support something; as, a
    clotheshorse, a sawhorse, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. A frame of timber, shaped like a horse, on which soldiers
    were made to ride for punishment.
    [1913 Webster]
 
   6. Anything, actual or figurative, on which one rides as on a
    horse; a hobby.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) A mass of earthy matter, or rock of the same
    character as the wall rock, occurring in the course of a
    vein, as of coal or ore; hence, to take horse -- said of a
    vein -- is to divide into branches for a distance.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.)
    (a) See {Footrope}, a.
    (b) A breastband for a leadsman.
    (c) An iron bar for a sheet traveler to slide upon.
    (d) A jackstay. --W. C. Russell. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   9. (Student Slang)
    (a) A translation or other illegitimate aid in study or
      examination; -- called also {trot}, {pony}, {Dobbin}.
    (b) Horseplay; tomfoolery.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. {heroin}. [slang]
     [PJC]
 
   11. {horsepower}. [Colloq. contraction]
     [PJC]
 
   Note: Horse is much used adjectively and in composition to
      signify of, or having to do with, a horse or horses,
      like a horse, etc.; as, horse collar, horse dealer or
      horse?dealer, horsehoe, horse jockey; and hence, often
      in the sense of strong, loud, coarse, etc.; as,
      horselaugh, horse nettle or horse-nettle, horseplay,
      horse ant, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Black horse}, {Blood horse}, etc. See under {Black}, etc.
 
   {Horse aloes}, caballine aloes.
 
   {Horse ant} (Zool.), a large ant ({Formica rufa}); -- called
    also {horse emmet}.
 
   {Horse artillery}, that portion of the artillery in which the
    cannoneers are mounted, and which usually serves with the
    cavalry; flying artillery.
 
   {Horse balm} (Bot.), a strong-scented labiate plant
    ({Collinsonia Canadensis}), having large leaves and
    yellowish flowers.
 
   {Horse bean} (Bot.), a variety of the English or Windsor bean
    ({Faba vulgaris}), grown for feeding horses.
 
   {Horse boat}, a boat for conveying horses and cattle, or a
    boat propelled by horses.
 
   {Horse bot}. (Zool.) See {Botfly}, and {Bots}.
 
   {Horse box}, a railroad car for transporting valuable horses,
    as hunters. [Eng.]
 
   {Horse breaker} or {Horse trainer}, one employed in subduing
    or training horses for use.
 
   {Horse car}.
     (a) A railroad car drawn by horses. See under {Car}.
     (b) A car fitted for transporting horses.
 
   {Horse cassia} (Bot.), a leguminous plant ({Cassia
    Javanica}), bearing long pods, which contain a black,
    catharic pulp, much used in the East Indies as a horse
    medicine.
 
   {Horse cloth}, a cloth to cover a horse.
 
   {Horse conch} (Zool.), a large, spiral, marine shell of the
    genus Triton. See {Triton}.
 
   {Horse courser}.
     (a) One that runs horses, or keeps horses for racing.
       --Johnson.
     (b) A dealer in horses. [Obs.] --Wiseman.
 
   {Horse crab} (Zool.), the Limulus; -- called also
    {horsefoot}, {horsehoe crab}, and {king crab}.
 
   {Horse crevall['e]} (Zool.), the cavally.
 
   {Horse emmet} (Zool.), the horse ant.
 
   {Horse finch} (Zool.), the chaffinch. [Prov. Eng.]
 
   {Horse gentian} (Bot.), fever root.
 
   {Horse iron} (Naut.), a large calking iron.
 
   {Horse latitudes}, a space in the North Atlantic famous for
    calms and baffling winds, being between the westerly winds
    of higher latitudes and the trade winds. --Ham. Nav.
    Encyc.
 
   {Horse mackrel}. (Zool.)
     (a) The common tunny ({Orcynus thunnus}), found on the
       Atlantic coast of Europe and America, and in the
       Mediterranean.
     (b) The bluefish ({Pomatomus saltatrix}).
     (c) The scad.
     (d) The name is locally applied to various other fishes,
       as the California hake, the black candlefish, the
       jurel, the bluefish, etc.
 
   {Horse marine} (Naut.), an awkward, lubbery person; one of a
    mythical body of marine cavalry. [Slang]
 
   {Horse mussel} (Zool.), a large, marine mussel ({Modiola
    modiolus}), found on the northern shores of Europe and
    America.
 
   {Horse nettle} (Bot.), a coarse, prickly, American herb, the
    {Solanum Carolinense}.
 
   {Horse parsley}. (Bot.) See {Alexanders}.
 
   {Horse purslain} (Bot.), a coarse fleshy weed of tropical
    America ({Trianthema monogymnum}).
 
   {Horse race}, a race by horses; a match of horses in running
    or trotting.
 
   {Horse racing}, the practice of racing with horses.
 
   {Horse railroad}, a railroad on which the cars are drawn by
    horses; -- in England, and sometimes in the United States,
    called a {tramway}.
 
   {Horse run} (Civil Engin.), a device for drawing loaded
    wheelbarrows up an inclined plane by horse power.
 
   {Horse sense}, strong common sense. [Colloq. U.S.]
 
   {Horse soldier}, a cavalryman.
 
   {Horse sponge} (Zool.), a large, coarse, commercial sponge
    ({Spongia equina}).
 
   {Horse stinger} (Zool.), a large dragon fly. [Prov. Eng.]
 
   {Horse sugar} (Bot.), a shrub of the southern part of the
    United States ({Symplocos tinctoria}), whose leaves are
    sweet, and good for fodder.
 
   {Horse tick} (Zool.), a winged, dipterous insect ({Hippobosca
    equina}), which troubles horses by biting them, and
    sucking their blood; -- called also {horsefly}, {horse
    louse}, and {forest fly}.
 
   {Horse vetch} (Bot.), a plant of the genus {Hippocrepis}
    ({Hippocrepis comosa}), cultivated for the beauty of its
    flowers; -- called also {horsehoe vetch}, from the
    peculiar shape of its pods.
 
   {Iron horse}, a locomotive. [Colloq.]
 
   {Salt horse}, the sailor's name for salt beef.
 
   {To look a gift horse in the mouth}, to examine the mouth of
    a horse which has been received as a gift, in order to
    ascertain his age; -- hence, to accept favors in a
    critical and thankless spirit. --Lowell.
 
   {To take horse}.
     (a) To set out on horseback. --Macaulay.
     (b) To be covered, as a mare.
     (c) See definition 7 (above).
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horse racing
   n 1: the sport of racing horses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top