Search result for

racing

(67 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racing-, *racing*, rac
English-Thai: Longdo Dictionary
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racing[N] การแข่งม้า, Syn. horse racing;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racing(เรส'ซิง) n. การแข่งขันความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า,การแข่งรถ,การไปหรือหมุนอย่างรวดเร็ว, Syn. contest,chase
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
racing(n) การแข่งรถ,การแข่งความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Racing pigeonsนกพิราบแข่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's racing. 160.มันเต้นเร็วมาก 160 ครั้งต่อนาที Last Resort (2008)
Heart's racing.หัวใจเต้นเร็ว Last Resort (2008)
That's a V8 Rouch 5.4 liter, with a Ford Racing supercharger.นั่นก็เครื่องV8 4ลิตรพร้อมซุเปอร์ชาร์จเจอร์ Death Race (2008)
I'm not racing tomorrow.ผมไม่แข่งวันพรุ่งนี้ Death Race (2008)
To keep Frank here... racing.เพื่อให้แฟรงก์อยู่ที่นี่ แข่งในนี้ Death Race (2008)
Frank racing for his freedom.แฟรงก์ แข่งเพื่ออิสรภาพ Death Race (2008)
Racing, jumping, flying...ซึ่งรถ ผาดโผน บินเหาะ หรือไม่ก็เรื่องรักโรแมนติก Bedtime Stories (2008)
We drop it off in the racing form, and we get the hell out of there.นายไปเอาแผ่นข้อมูลออกมา เราทิ้งมันไว้ในสนามแข่งม้า และรีบ Scylla (2008)
Legal modification, street racing this guy would definitely have a record, We will find himข้อหาแต่งรถ แข่งรถบนถนน หมอนี่ต้องมีประวัติ เจอตัวแน่ Fast & Furious (2009)
And every corner has got a chin ga lieder... tuna racing for pigsที่ไหนก็มีแต่พวกเด็กซิ่ง Fast & Furious (2009)
She will see the announcement, assume you are doing it to protect her, and come racing back to her mother's side just in time to join you in exile.เธอจะเห็นประกาศ, ว่าคุณแกล้งทำเป็นปกปล้องเธอ, และเธอจะกลับมา เพื่อมาหาแม่ของเธอ แค่อยู่ในเวลา คุณอาจจะโดนเนรเทศ Princess Protection Program (2009)
And now my mind's racing a million mi...ตอนนี้จิตใจของผม กำลังพุ่งล้านไมล์ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racingBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
racingEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
racingHe knows better than to spend all his money on horse racing.
racingMountain bike racing has caught on with young Japanese in the past few years.
racingRacing car drivers aren't just in it for the prize money but also for the thrill of racing.
racingRacing clouds.
racingThe bicycle is racing to finish.
racingThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
racingWith horse racing and such, these are called "stakes". For this meaning the plural form is often used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งม้า[N] horse racing, See also: racing
รถแข่ง[N] racing cars
รถแข่ง[N] racing car, Example: รถแข่งมักจะมีเครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแทนคาบูเรเตอร์, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งอูฐ[n. exp.] (kān khaeng ūt) EN: camel racing   FR: course de chameaux [f]
เกงค์[n. prop.] (Kēng) EN: Genk   FR: Racing Genk [m] ; RC Genk ; Genk
แข่ง[adj.] (khaeng) EN: racing ; competitive   
แข่งม้า[n. exp.] (khaeng mā) EN: horse racing   FR: course de chevaux [f]
แข่งเรือ[n. exp.] (khaeng reūa) EN: boat racing   FR: course de bateaux [f]
กระดาษแก้ว[n. exp.] (kradāt kaēo) EN: tracing paper cellophane   FR: cellophane [m] ; papier de soie [m]
ล็องส์[TM] (Lǿngs) EN: Lens   FR: Lens ; RC Lens ; Racing Club de Lens [m]
ราซิ่ง ซานตานเดร์[TM] (Rāsing Sāntāndē) EN: Racing Santander   FR: Racing Santander [m] ; Santander
รถแข่ง[n. exp.] (rot khaeng) EN: racing car   FR: voiture de course [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RACING    R EY1 S IH0 NG
RACING'S    R EY1 S IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racing    (v) (r ei1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rennauto {n}racing cr [Add to Longdo]
Rennfahrer {m}; Rennfahrerin {f} [sport]racing driver; racing cyclist [Add to Longdo]
Rennjacht {f}racing yacht [Add to Longdo]
Rennrad {n}racing cycle; racer; road bike [Add to Longdo]
Rennwagen {m}racing car; racer [Add to Longdo]
Startsprung {f} (Schwimmen) [sport]racing dive [Add to Longdo]
Rennreifen {m}racing tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートレース[, o-tore-su] (n) autoracing [Add to Longdo]
カーレーサー[, ka-re-sa-] (n) racing driver (wasei [Add to Longdo]
トレーシング[, tore-shingu] (n) tracing [Add to Longdo]
トレーシングペーパー[, tore-shingupe-pa-] (n) tracing paper [Add to Longdo]
トレース紙[トレースし, tore-su shi] (n) tracing paper [Add to Longdo]
トレペ[, torepe] (n) (abbr) tracing paper [Add to Longdo]
ドッグレース[, doggure-su] (n) dog racing [Add to Longdo]
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart) [Add to Longdo]
ブラッドスポーツ[, buraddosupo-tsu] (n) horse racing (wasei [Add to Longdo]
ライダースジャケット[, raida-sujaketto] (n) racing jacket (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赛车手[sài chē shǒu, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄕㄡˇ, / ] racing driver [Add to Longdo]
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, / ] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\, v. i. [imp. & p. p. {Raced} (r[=a]st); p. pr. & vb.
   n. {Racing} (r[=a]"s[i^]ng).]
   1. To run swiftly; to contend in a race; as, the animals
    raced over the ground; the ships raced from port to port.
    [1913 Webster]
 
   2. (Steam Mach.) To run too fast at times, as a marine engine
    or screw, when the screw is lifted out of water by the
    action of a heavy sea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racing \Ra"cing\ (r[=a]"s[i^]ng),
   a. & n. from {Race}, v. t. & i.
   [1913 Webster]
 
   {Racing crab} (Zool.), an ocypodian.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racing
   n 1: the sport of engaging in contests of speed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top