ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

historiography

HH IH0 S T AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historiography-, *historiography*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historiographyประวัติศาสตร์นิพนธ์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTORIOGRAPHY HH IH0 S T AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史学[shǐ xué, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] historiography, #18,314 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
史料編纂[しりょうへんさん, shiryouhensan] (n,adj-no) historiography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Historiography \His*to`ri*og"ra*phy\, n.
   The art of employment of an historiographer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historiography
   n 1: a body of historical literature
   2: the writing of history

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top