ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hertz

HH EH1 R T S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hertz-, *hertz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hertz[N] หน่วยความถี่เท่ากับหนึ่งรอบต่อวินาที ใช้สัญลักษณ์ Hz, See also: เฮิรตซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hertz(เฮิร์ทซ) n. ชื่อหน่วยความถี่เท่ากับหนึ่งไซเกิลต่อวินาที; Hz
gigahertz(กิกะเฮิร์ทซ์) เป็นหน่วยวัดการทำงาน เท่ากับหนึ่งพันล้านรอบต่อวินาที (10 ยกกำลัง 9)
kilohertz(คิล'ละเฮิร์ซ') n. 1,000ไซเกิลต่อวินาที;kHz
megahertz(เมก' กะเฮิรตซ์) n. เมกกะเฮิรตซ์ , เท่ากับหนึ่งล้านรอบต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความถี่ มีความหมายเหมือน megacycle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hertz (Hz)เฮิรตซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hertz (Hz)เฮิรตซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hertzเฮิร์ตซ์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
hertzหน่วยวัดจำนวนคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาที โดยทั่วไปใช้วัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
hertzเฮิรตซ์, หน่วยวัดความถี่ของคลื่น ใช้สัญลักษณ์ Hz 1Hz คือความถี่ของปรากฏการณ์แบบพริออดิกที่เกิดขึ้นครบ 1 รอบในเวลา 1 วินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Charlie Hertz, works for ballistics.- ชาร์ลีเฮิรตซ์ทำงานให้กับขีปนาวุธ Showtime (2002)
- It is Charlie Hertz.- มันเป็นชาร์ลีเฮิร์ตซ Showtime (2002)
- Did you rent one to a Charles Hertz?- คุณไม่เช่าหนึ่งที่จะชาร์ลส์เฮิรตซ์? Showtime (2002)
Mr. Hertz picked one up this morning.นายเฮิรตซ์เลือกหนึ่งขึ้นในเช้าวันนี้ Showtime (2002)
So, Mr. Hertz?เอ่อ... Shoot 'Em Up (2007)
Hertz, you know why people in this country love guns?เฮิร์ทซ์ เอ็งรู้มั้ยทำไมคนในประเทศนี้ถึงรักปืน Shoot 'Em Up (2007)
No, Hertz, people love guns... because America is a land of opportunity... where a poor man can become rich and a pussy can become a tough guy... if he's got a gun in his hand.รู้มั้ยเฮิร์ทซ์ ที่คนรักปืนเพราะว่า อเมริกาเป็นแดนแห่งโอกาส ที่ๆคนจนกลายเป็นคนรวยได้ Shoot 'Em Up (2007)
I need you to keep this dial Eady at 60 hertz- 10 gaussฉันต้องการให้คุณหมุนไปที่ 60 เฮิตร์ทก่อนนะ The Ghost Network (2008)
A little stingy with their miles. I like Hertz.แต่พวกเขาเขี้ยวเรื่องระยะทางไปหน่อย ผมชอบบริการของ เฮิรทซ์ Up in the Air (2009)
No, Hertz keeps its vehicles too long. If a car has over 20,000 miles, I won't drive it.เฮิรทซ์ ให้รถวิ่งมากเกินไป ถ้าฉันได้รถที่เลขไมล์เกิน 20,000 ฉันไม่ยอมขับมันแน่ Up in the Air (2009)
Hertz doesn't guarantee navigation.เฮิรทซ์ ไม่มีบริการระบบนำทาง Up in the Air (2009)
Hey, you forgot to give me your Hertz No.1 Gold Card!เฮ้ คุณลืมส่งบัตรทองเฮิรทซ์อันดับหนึ่ง ให้ผม! Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hertzHertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮิรตซ์[CLAS] hertz, Example: การวัดภาวะหูตึงทำได้การใช้ส้อมเสียงความถี่ 512 และ 1,024 เฮิรตซ์, Thai definition: หน่วยวัดความถี่ 1 เฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1 ไซเกิลวินาที ใช้สัญลักษณ์ Hz, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮิรตซ์[n.] (hoēt) EN: hertz (Hz)   FR: hertz (Hz) [m]
เฮิรตซ์[n.] (kilōhoēts) EN: kilohertz   FR: kilohertz [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERTZ    HH EH1 R T S
HERTZ    HH ER1 T S
HERTZOG    HH ER1 T Z AH0 G
HERTZLER    HH ER1 T Z AH0 L ER0
HERTZBERG    HH ER1 T S B ER0 G
HERTZENLEBEN    HH ER1 T AH0 N L EY2 B AH0 N
HERTZENLEBEN'S    HH ER1 T AH0 N L EY2 B AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hertz    (n) hˈɜːʴts (h @@1 t s)
Hertzian    (j) hˈɜːʴtsɪəʴn (h @@1 t s i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, / ] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency, #53,376 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hertz (Hz)hertz (Hz) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz [Add to Longdo]
ギガヘルツ[, gigaherutsu] (n) {comp} gigahertz [Add to Longdo]
ヘルツ[, herutsu] (n) (1) hertz (unit of frequency); Hz; (2) heart (ger [Add to Longdo]
ヘルツシュプルングラッセル図[ヘルツシュプルングラッセルず, herutsushupurungurasseru zu] (n) (obsc) (See HR図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
メガヘルツ[, megaherutsu] (n) megahertz; MHz; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
ヘルツ[へるつ, herutsu] Hertz (Hz) [Add to Longdo]
メガヘルツ[めがへるつ, megaherutsu] megahertz, MHz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hertz \Hertz\, n. [from the German physicist Heinrich Hertz.]
   a unit of frequency equal to one cycle per second; it is
   abbreviated Hz. It is commonly used to specify the frequency
   of radio waves, and also the clock frequencies in digital
   computers. For these applications, kilohertz and megahertz
   are the most commonly used units, derived from hertz.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hertz
   n 1: the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of
      one second [syn: {hertz}, {Hz}, {cycle per second},
      {cycles/second}, {cps}, {cycle}]
   2: German physicist who was the first to produce electromagnetic
     waves artificially (1857-1894) [syn: {Hertz}, {Heinrich
     Hertz}, {Heinrich Rudolph Hertz}]
   3: German physicist who with James Franck proved the existence
     of the stationary energy states postulated by Bohr
     (1887-1975) [syn: {Hertz}, {Gustav Hertz}, {Gustav Ludwig
     Hertz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top