ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermaphroditism

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermaphroditism-, *hermaphroditism*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hermaphroditism; hermaphrodism; hermaphroditismusภาวะกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphroditismus; hermaphrodism; hermaphroditismภาวะกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hermaphroditismกะเทย [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雌雄同体[cí xióng tóng tǐ, ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] hermaphroditism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌雄同体[しゆうどうたい, shiyuudoutai] (n,adj-no) hermaphroditism [Add to Longdo]
二形;二成;両形;双成り;二成り[ふたなり, futanari] (n,adj-no) (uk) hermaphrodite; androgyny; hermaphroditism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermaphroditism \Her*maph"ro*dit*ism\, n. (Biol.)
   The union of the two sexes in the same individual, or the
   combination of some of their characteristics or organs in one
   individual. Hermeneutic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermaphroditism
   n 1: congenital condition in which external genitalia and
      internal sex organs have both male and female
      characteristics [syn: {hermaphroditism}, {hermaphrodism}]
   2: showing characteristics of both sexes [syn: {androgyny},
     {hermaphroditism}, {bisexuality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top