Search result for

hq

(30 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hq-, *hq*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
earthquake(n) แผ่นดินไหว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you in position, Nightjar? Command HQ here. Acknowledge.คุณอยู่ในตำแหน่งแล้วใช่มั้ย ไนท์จาร์ พร้อมที่จะรับคำสั่งจากที่นี่ The Bank Job (2008)
The kidnapping victim is Ozaki Kouhei, member of the Lower House former head of Division 1 Investigations at Police HQ.คนที่ถูกลักพาตัวคือ ท่าน สส.โอซากิ โคเฮ Episode #1.7 (2009)
So, the perpetrator wanted to leave blood but not fingerprints, right? Report from Police HQเค้าต้องการทิ้งรอยเลือดตัวเองไว้ แต่ไม่อยากทิ้งรอยนิ้วมือไว้ Episode #1.7 (2009)
A tape with demands from the kidnapper was just delivered to Police HQ.ทางตำรวจพึ่งได้รับทราบความต้องการ ของคนร้ายจากเทปเสียงครับ Episode #1.7 (2009)
[Members of Police HQ's Investigative Division were caught in the blast...] [5:45 pm][ เวลา 17: Episode #1.7 (2009)
I'll call HQ.ผมจะแจ้งศูนย์ In Plane Sight (2009)
Abort. We go back to HQ quickly. On the other side.ล้มเลิก ถอนกำลังกลับ The Tourist (2010)
Mobile HQ is being set up on the first floor, adjacent to the high commissioner's offices.ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่จะเตรียมการที่ชั้นหนึ่ง ติดกับที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
He's wearing body armour in the HQ.อยู่ในกรมยังใส่เสื้อเกราะเลย The A-Team (2010)
I remember the attack on HQ, leaving to go somewhere else.ฉันจำการโจมตีที่ HQ ได้ กำลังจะไปไหนสักที่ X-Men: First Class (2011)
It'll take you and the payload back to HQ.ผมจะพาคุณกับสินค้า กลับมาที่สำนักงานใหญ่ The Next Seduction (2011)
A few weeks after your capture, Special Forces conducted a direct action mission against a former police HQ in Garma...หลังจากที่คุณถูกจับประมาณสองสามสัปดาห์แรก ได้มีคำสั่งพิเศษต่อต้าน อธิบดีกรมตำรวจในประเทศเยอรมันนี... Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HQ    (n) (ei2 ch k y uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 HQ \HQ\ n. [acronym]
   Headquarters, the place from which a commander performs the
   functions of command.
 
   Syn: headquarters, military headquarters.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HQ
   n 1: the military installation from which a commander performs
      the functions of command; "the general's headquarters were
      a couple of large tents" [syn: {headquarters}, {HQ},
      {military headquarters}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top