ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hq

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hq-, *hq*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
earthquake(n) แผ่นดินไหว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว. The Great Dictator (1940)
Special search team to HQ!ทีมค้นหาพิเศษถึง HQAkira (1988)
Special search team to HQ!ทีมค้นหาพิเศษถึง HQAkira (1988)
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้ Ghost in the Shell (1995)
If no one owns up, we'll all take a trip down to HQ.ถ้าไม่มีใครรับ งั้นก็ไปสถานีกันหมดนี่แหละ Uno (2004)
I have been in direct communication with HQ in Paris over your little escapade.ฉันติดต่อศูนย์บัญชาการในปารีส เรื่องการละเมิดคำสั่ง Flyboys (2006)
Clearly, HQ have failed to notify you. My troop is to be billeted here.เห็นชัดว่าสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งคุณ กองกำลังเราให้พักชั่วคราวที่นี่ The Water Horse (2007)
MAN: And the package, HQ. This is Long Shore.แจ้งศูนย์ได้ของมาแล้ว จากลองชอร์ Chuck Versus the Marlin (2008)
HQ, this is 3106. Priority.แจ้งศูนย์ นี่หมายเลข 3106 Won't Get Fueled Again (2008)
Are you in position, Nightjar? Command HQ here. Acknowledge.คุณอยู่ในตำแหน่งแล้วใช่มั้ย ไนท์จาร์ พร้อมที่จะรับคำสั่งจากที่นี่ The Bank Job (2008)
The kidnapping victim is Ozaki Kouhei, member of the Lower House former head of Division 1 Investigations at Police HQ.คนที่ถูกลักพาตัวคือ ท่าน สส.โอซากิ โคเฮ Episode #1.7 (2009)
So, the perpetrator wanted to leave blood but not fingerprints, right? Report from Police HQเค้าต้องการทิ้งรอยเลือดตัวเองไว้ แต่ไม่อยากทิ้งรอยนิ้วมือไว้ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HQ    (n) ˌɛɪtʃkjˈuː (ei2 ch k y uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 HQ \HQ\ n. [acronym]
   Headquarters, the place from which a commander performs the
   functions of command.
 
   Syn: headquarters, military headquarters.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HQ
   n 1: the military installation from which a commander performs
      the functions of command; "the general's headquarters were
      a couple of large tents" [syn: {headquarters}, {HQ},
      {military headquarters}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top