ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first stage

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first stage-, *first stage*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First Stageขั้นแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also know denial is the first stage of the grieving processรู้ด้วยว่าการปฎิเสธเป็นขั้นแรก ของการไว้อาลัย See-Through (2007)
The first stage is confused speech.ขั้นแรก พูดไม่รู้เรื่อง The Happening (2008)
Denial is the first stage of grief, my brother.การปฏิเสธเป็นขั้นตอนแรกของความเศร้าสลด The Recruit (2010)
He's in the first stage of loserdom: denial.เขาเพิ่งย่างเข้ามาในดินแดนขี้แพ้ เป็นครั้งแรก ไม่ยอมรับง่ายๆหรอก The Sue Sylvester Shuffle (2011)
First stage is subtle changes in behavior-- They're restless, morose.ขั้นแรกมันจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มหงุดหงิด โมโหร้าย Magic Bullet (2011)
Um, the first stage of the disease is intermittent memory loss.อ่า ระยะแรกเริ่มของโรคนี้ มีการหลงลืมเป็นบางครั้ง What Remains (2011)
Today, really marks the first stage of an unprecedented technological advancement.วันนี้เป็นก้าวแรก ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งไม่เคยมีมาก่อน Battleship (2012)
Who can tell me the first stage?มีใครบอกได้บ้างว่าขั้นที่หนึ่งคืออะไร Broken (2013)
Who can tell me the first stage? Anton.มีใครบอกได้บ้างว่าขั้นที่หนึ่งคืออะไร แอนทอน Broken (2013)
The very first stage lit entirely by squid power!เวทีแห่งแรกที่พร่างพราวประกาย ด้วยพลังปลาหมึก! Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first stageCutting school is the first stage of delinquency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฐมฌาน[N] first stage of Buddhist meditation, See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct, Syn. ฌานเบื้องต้น, Example: องค์ของสมาธิอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌาน, Thai definition: ฌานเบื้องต้น ได้แก่ ฌานที่ 1 มีองค์ 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination [Add to Longdo]
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P) [Add to Longdo]
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being [Add to Longdo]
寝入り端[ねいりばな, neiribana] (n) first stage of sleep [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top