Search result for

clamp

(66 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamp-, *clamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamp[N] เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน, Syn. fastener, fastening
clamp down on[PHRV] จำกัด, See also: ควบคุม, Syn. crack down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ

English-Thai: Nontri Dictionary
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clampข้อรัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clamp connectionเส้นใยเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clamp contact area; die contact area; electrode contact areaพื้นที่สัมผัสขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
clamp openingระยะปากจับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
clamping circuitวงจรแคลมป์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clampควบคุมไม่ให้น้ำไหลได้ [การแพทย์]
Clamp Holdersแคลมป์จับ [การแพทย์]
Clamp Potentialsการให้สิ่งเร้าโดยใช้กระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Clamp, Slidingที่จับเลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Clampedใส่ยาบีบ [การแพทย์]
Clampsการรัด,คีม [การแพทย์]
Clamps, Adjustableแคลมป์จับชนิดปรับได้ [การแพทย์]
Clamps, Localแคลมป์จับชนิดคงที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- She's bleeding like hell. Clamp.เธอเลือดออกยังกับนรก คีมหนีบเส้นเลือด.. Dying Changes Everything (2008)
R2, release the docking clamp.อาร์ทู ปลดล็อคยานออกจากท่า Destroy Malevolence (2008)
This is only the beginning of a total clamp down.นี่เป็นเพียง การเริ่มต้นของมาตรการขั้นเด็ดขาด เท่านั้น District 9 (2009)
The clamps, nice and secure.ที่ยึด แข็งแรงและปลอดภัยดี Law Abiding Citizen (2009)
From there, once this game begins, every time you take a breath, the clamps around your chest will close in and crush your body.เมื่อเล่นเกมนี้ \ ในทุกๆ ลมหายใจ กับดักรอบๆ ตัวนายจะเข้ามาใกล้ และบีบอัดร่าง Saw VI (2009)
- Do you want my head clamp?อยากได้ที่คาดผมของฉันมั๊ย? Dogtooth (2009)
We're releasing the docking clamps.พวกเรากำลังปล่อย ล๊อคท่าเทียบยาน Light (2009)
Docking clamps engaged.เชื่อมต่อท่าจอดยานเรียบร้อย Light (2009)
Releasing the bulldog clamps. Here we go.กำลังปล่อย คีมบูลด็อก เอาละนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Just keep it coming.Give me a babcock clamp.ให้มันมาเรื่อยๆ ขอ babcock clamp ด้วย Invest in Love (2009)
Clamp.ที่หนีบ Invest in Love (2009)
What, you're Jed Clampett?ว่าไงนะ นายเป็นเจด แคลมเพตรึไง The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clampA wise businessman knows how to clamp down on costs.
clampThe government clamped down on the minority group.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
แหนบ[v.] (naēp) EN: pinch ; nip ; clamp   
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAMP    K L AE1 M P
CLAMPS    K L AE1 M P S
CLAMPED    K L AE1 M P T
CLAMPING    K L AE1 M P IH0 NG
CLAMPITT    K L AH0 M P IH1 T
CLAMPDOWN    K L AE1 M P D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clamp    (v) (k l a1 m p)
clamps    (v) (k l a1 m p s)
clamped    (v) (k l a1 m p t)
clamping    (v) (k l a1 m p i ng)
clamp-down    (n) - (k l a1 m p - d au n)
clamp-downs    (n) - (k l a1 m p - d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befestigungsmutter {f}clamp nut; securing nut [Add to Longdo]
Klaviersaitendraht {m} [mus.]clamp strap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランプ[, kuranpu] (n) clamp [Add to Longdo]
クレンメ[, kurenme] (n) clamp (ger [Add to Longdo]
ケーブルクランプ[, ke-burukuranpu] (n) {comp} cable clamp [Add to Longdo]
子癇[しかん, shikan] (n) eclampsia [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
締め金[しめがね, shimegane] (n) buckle; clamp; clasp [Add to Longdo]
締め付け(P);締付;締付け[しめつけ, shimetsuke] (n) pressure; clamping; tightening; fastening; (P) [Add to Longdo]
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夹具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] clamp; pliers [Add to Longdo]
夹紧[jiā jǐn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] clamp; vise [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] clamps for crossbar of carriage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clamp \Clamp\ (kl[a^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Clamped}
   (kl[a^]mt; 215) p. pr. & vb. n. {Clamping}.]
   1. To fasten with a clamp or clamps; to apply a clamp to; to
    place in a clamp.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover, as vegetables, with earth. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clamp \Clamp\, n. [Prob. an imitative word. Cf. {Clank}.]
   A heavy footstep; a tramp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clamp \Clamp\, v. i.
   To tread heavily or clumsily; to clump.
   [1913 Webster]
 
      The policeman with clamping feet.    --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clamp \Clamp\ (kl[a^]mp), n. [Cf. LG. & D. klamp, Dan. klampe,
   also D. klampen to fasten, clasp. Cf. {Clamber}, {Cramp}.]
   1. Something rigid that holds fast or binds things together;
    a piece of wood or metal, used to hold two or more pieces
    together.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) An instrument with a screw or screws by which work is
      held in its place or two parts are temporarily held
      together.
    (b) (Joinery) A piece of wood placed across another, or
      inserted into another, to bind or strengthen.
      [1913 Webster]
 
   3. One of a pair of movable pieces of lead, or other soft
    material, to cover the jaws of a vise and enable it to
    grasp without bruising.
    [1913 Webster]
 
   4. (Shipbuilding) A thick plank on the inner part of a ship's
    side, used to sustain the ends of beams.
    [1913 Webster]
 
   5. A mass of bricks heaped up to be burned; or of ore for
    roasting, or of coal for coking.
    [1913 Webster]
 
   6. A mollusk. See {Clam}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Clamp nails}, nails used to fasten on clamps in ships.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamp
   n 1: a device (generally used by carpenters) that holds things
      firmly together [syn: {clamp}, {clinch}]
   v 1: fasten or fix with a clamp; "clamp the chair together until
      the glue has hardened"
   2: impose or inflict forcefully; "The military government
     clamped a curfew onto the capital"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top