ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

callisthenics

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -callisthenics-, *callisthenics*, callisthenic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callisthenicsn. ดูcalisthenics

English-Thai: Nontri Dictionary
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Callisthenicsการเตรียมร่างกาย [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callisthenics    (n) kˌælɪsθˈɛnɪks (k a2 l i s th e1 n i k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Callisthenic \Cal`lis*then"ic\, a., Callisthenics
 \Cal`lis*then"ics\, n.
   See {Calisthenic}, {Calisthenics}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 callisthenics
   n 1: the practice of calisthenic exercises; "calisthenics is
      recommended for general good health" [syn: {calisthenics},
      {callisthenics}]
   2: light exercises designed to promote general fitness; "several
     different calisthenics were illustrated in the video" [syn:
     {calisthenics}, {callisthenics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top