ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*callisthenics*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: callisthenics, -callisthenics-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callisthenicsn. ดูcalisthenics

English-Thai: Nontri Dictionary
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Callisthenicsการเตรียมร่างกาย [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callisthenics    (n) kˌælɪsθˈɛnɪks (k a2 l i s th e1 n i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiübungen {pl}calisthenics; callisthenics [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Callisthenic \Cal`lis*then"ic\, a., Callisthenics
  \Cal`lis*then"ics\, n.
     See {Calisthenic}, {Calisthenics}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top