ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cabby

K AE1 B IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabby-, *cabby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabby[N] คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
scabby(สแคบ'บี) adj. เป็นสะเก็ดแผล,ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล,เป็นหิด., See also: scabbily adv. scabbiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า

CMU English Pronouncing Dictionary
CABBY    K AE1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabby    (n) kˈæbiː (k a1 b ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabby
   n 1: someone who drives a taxi for a living [syn: {taxidriver},
      {taximan}, {cabdriver}, {cabman}, {cabby}, {hack driver},
      {hack-driver}, {livery driver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top