ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cabman

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabman-, *cabman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabman[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen

English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And tip your cabman, cause it's gross.และก็ให้ทิป คนขับรถแท็กซี่ของนาย Madagascar (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabman    (n) kˈæbmæn (k a1 b m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Droschkenkutscher {m} | Droschkenkutscher {pl}cabman | cabmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabman \Cab"man\, n.; pl. {Cabmen}.
   The driver of a cab.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabman
   n 1: someone who drives a taxi for a living [syn: {taxidriver},
      {taximan}, {cabdriver}, {cabman}, {cabby}, {hack driver},
      {hack-driver}, {livery driver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top