ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cabman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabman-, *cabman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen

English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabman (n) kˈæbmæn (k a1 b m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Droschkenkutscher { m } | Droschkenkutscher { pl }cabman | cabmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabman \Cab"man\, n.; pl. {Cabmen}.
   The driver of a cab.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabman
   n 1: someone who drives a taxi for a living [syn: {taxidriver},
      {taximan}, {cabdriver}, {cabman}, {cabby}, {hack driver},
      {hack-driver}, {livery driver}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top