ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cd-roms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cd-roms-, *cd-roms*, cd-rom
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CD-ROMsซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
CD-ROM catalogsรายการซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM industryอุตสาหกรรมซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM publishingการจัดพิมพ์ซีดี-รอม [TU Subject Heading]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CD-ROM(n) ซีดี-รอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an interactive CD-ROM!Das ist eine interaktive CD-ROM! Jurassic Park (1993)
Arcamax CD-ROM.Arcamax CD-ROM." Disclosure (1994)
This isn't about some CD-ROM that'll be obsolete in a year.Es geht nicht um CD-ROMs, die in einem Jahr überholt sind. Disclosure (1994)
The merger isn't about a CD-ROM that might be obsolete in a year.Die Fusion betrifft kein CD-ROM, das in einem Jahr überholt ist. Disclosure (1994)
Arcamax is our own stand-alone CD-ROM drive player.Arcamax ist unser unabhängiges CD-ROM Laufwerk. Disclosure (1994)
IBM-compatible with 500 meg hard drives, CD-ROM and 1 4.4 modems.IBM-kompatibel mit 500MB-Festplatte, CD-ROM-Laufwerk und 14.4-Modem. GoldenEye (1995)
I have a CD-ROM, a scanner and I'm not sure what's in that box.Ich habe ein CD-ROM-Laufwerk, einen Scanner und irgendetwas in der Schachtel da. Al's Video (1996)
Eventhough the CD contains all European routes... catalogued to the smallest local city ...Auf CD-ROM hingegen sind alle europäischen Verbindungen, also auch die kleinsten Nebenwege verzeichnet... Train Birds (1998)
It's just a CD-ROM.Das ist nur eine CD-ROM. Luminary (1998)
- I found this in his CD-ROIVI drive.- Ich fand diese CD-ROM im Laufwerk. Kill Switch (1998)
Cunningly disguised in there is a disk that took me five years to make, cooped up in my broom closet at Waverly Insurance.Darin befindet sich eine CD-ROM, für die ich bei Waverly fünf Jahre brauchte. Entrapment (1999)
Look at the money they waste on these CD-ROMs.Sieh mal, wie viel Geld sie für diese CD-Roms verschwenden. Full Leather Jacket (2000)
I got involved in Fall '93. Because I was sent a copy of the first CD-ROM commercial Linux distribution, which was called Yggdrasi produced by Adam Richter.Ich kam im Herbst '93 hinzu, als ich eine Kopie der ersten kommerziellen CD-ROM einer Linux Version zugeschickt bekam, die "Yggdrasil" hieß und hergestellt war von Adam Richter. Revolution OS (2001)
The CD-ROM has over 10, 000 tyre tracks for comparison.Die CD-ROM hat mehr als 10.000 Vergleichsreifenspuren. The Good Samaritan (2004)
'95 to present are on CD-ROM... earlier on microfiche.Von '95 bis jetzt auf CD-Rom, die davor auf Mikrofilm. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Em CD-ROM.Em CD-ROM. Placebo Effect (2011)
Well, you got involved the moment that you tripped on those CD-ROMs.Kannst du nicht. Du stolperst über die CD-ROMs. Can You Marry a Moon? (2015)
It's called a CD-ROM, the latest in Defense Department technology.Eine CD-ROM, die neueste Technik des Verteidigungsministeriums. Compromised (2016)
And the kick-ass CD-ROM.Und mit der krassen CD-ROM. Compromised (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดีรอม(n) CD-ROM, Example: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน, Thai Definition: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ซีดี-รอม(n) compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count Unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ,  ] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM #26,001 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CD-ROM { f } [ comp. ]CD-ROM [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] (adj-na) { comp } writable (e.g. a writable CD-ROM) [Add to Longdo]
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) { comp } double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top