ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadway

B R AO1 D W EY2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadway-, *broadway*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So anyway his head is, like, flopping down Broadway.แต่ยังไงซะ เอ่อ หัวมันเหมือนไหลอยู่บนเวทีบอรดเวย์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Give my regards to Broadwayฝากทักทายบรอดเวย์ด้วย The Legend of 1900 (1998)
Like where? The 7- 11 on Broadway?ที่ไหนละ เซเว่นตรงถนน บรอดเวย์หรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
¶ Till it's over over there ¶¶ ¶ How ya gonna keep 'em away from Broadway"ลูกหลานเราเข้าสมรภูมิ" The Legend of Bagger Vance (2000)
I mean. She should be on Broadway or something. 'Cause she was awesome.จริงๆเธอน่าจะได้ไปแสดงบรอดเวย์อะไรแบบนี้ด้วยซ้ำ Wicker Park (2004)
There's a shortcut down Broadway. You can catch him on 42nd Street.มันมีทางลัดอยู่ด้านล่างบอรดเวย์ คุณจะไล่มันทันตรงถนน 42 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Simple. "Heere at the wall." Wall Street and Broadway.ง่ายๆ. "Heere ที่กำแพงl." วอลล์สตรีส กับ บอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Later De Heere Street was renamed Broadway after the British got in.ถายหลังถนน De Heere ถูกเปลี่ยนชื่อ เป็นบอร์ดเวย์ หลังจากอังกฤษบุกเข้ามาได้. National Treasure (2004)
Broadway, Wall Street.บอร์ดเวย์ , วอลล์สตรีท. National Treasure (2004)
First stop, 66th and Broadway.ไปถนนที่ 66 บรอดเวร์ Just My Luck (2006)
[man on radio] I have a pickup at 59th and Broadway to JFK.ฉันมีรถปิกอัพที่ถนนหมายเลข59 ที่ไปยัง สนามบิน JFK Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadwayWe're booked for the whole month on Broadway.
broadwayWhat kind of musicals are on Broadway right now?

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADWAY    B R AO1 D W EY2
BROADWAY'S    B R AO1 D W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Broadway    (n) brˈɔːdwɛɪ (b r oo1 d w ei)
broadways    (a) brˈɔːdwɛɪz (b r oo1 d w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百老汇[Bǎi lǎo huì, ㄅㄞˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Broadway (New York City) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフオフブロードウェー[, ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway [Add to Longdo]
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway [Add to Longdo]
ブロードウェー[, buro-doue-] (n) Broadway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadway \Broadway\ n.
   1. a street in Manhattan famous for its restaurants and its
    theaters in the Times Square area. At its intersection
    with Seventh Avenue, it forms Times Square, an area with
    impressive displays of bright lights, particularly
    advertising; it is considered by some to be the cultural
    center of New York City.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. the theater district of Manhattan, located near Times
    Square.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Broadway
   n 1: a street in Manhattan that passes through Times Square;
      famous for its theaters [syn: {Broadway}, {Great White
      Way}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top