ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book review

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book review-, *book review*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewingการวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Book reviewsบทวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Book Reviewsหนังสือปริทัศน์,บรรณนิทัศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you read the Book Review? Mmm-hmm.มีคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเดียวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ The Art of Getting By (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书评[shū píng, ㄕㄨ ㄆㄧㄥˊ, / ] book review; book notice, #22,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックレビュー[, bukkurebyu-] (n) book review [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] (n,vs) book review; (P) [Add to Longdo]
書評欄[しょひょうらん, shohyouran] (n) book review column [Add to Longdo]
新刊紹介[しんかんしょうかい, shinkanshoukai] (n) book review [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] (n) literary criticism; book review [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  book review
      n 1: a critical review of a book (usually a recently published
           book)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top