ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bends

B EH1 N D Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bends-, *bends*, bend
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bendsโรคเคซองชนิดปวดแขนขาและท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bendsความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He bends over and speaks from his rear.เขาโก้งโค้งแล้วใช้ก้นพูด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It bends!คำนับแบบนี้ไง Spygirl (2004)
Doing anything that involves a lot of chopping, deep knee bends.ผมคงทำงานทุกอย่างที่ทำได้ หนักเบาเอาหมด Chuck Versus the Crown Vic (2007)
There's a moment in every war where everything changes, a moment when the road bends.มันก็มีช่วงหนึ่งในทุกสงคราม ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง จังหวะที่ถนนหักโค้ง Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
But ellen wolf, she twists and bends the lawแต่เอลเลน วูลฟ์ หล่อนบิดเบือนและย่อหย่อนกม. Easy as Pie (2008)
The law is the law. The code bends for no man!กฏก็คือกฏ ไม่มีการโอนอ่อนให้กับใคร Lancelot (2008)
If anybody so much as bends a blade of grass in this place, I want him to be able to hear it.หากทุกคน Ichoff ใบหญ้า \ N. ฉันต้องการจะได้ยินมัน Prison Break: The Final Break (2009)
I picked it because it bends well.ผมเลือกเพราะมันงอได้ดี London. Of Course (2009)
"Or bends with the remover to removeOr bends with the remover to remove Did You Hear About the Morgans? (2009)
It is a body that bends to the will of its head.มันคือร่างกายที่ขยับไปตามคำสั่งของสมอง The Mother Lode (2009)
If anybody so much as bends a blade of grass in this place,และถ้ามีใครเหยีบแม้แต่ปลายยอดหญ้า Free (2009)
And my father is not a man who bends,และพ่อของฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ยอมเปลี่ยนอะไรง่าย ๆ Invasion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bendsBamboo bends before the wind.
bendsHe bends everybody to his will.
bendsLead bends easily.
bendsThe river bends slightly to the right here.
bendsThe road bends sharply at this point to the right.

CMU English Pronouncing Dictionary
BENDS    B EH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bends    (v) bˈɛndz (b e1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜水夫病[qián shuǐ fū bìng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
潜水夫症[qián shuǐ fū zhèng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄓㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減圧症[げんあつしょう, gen'atsushou] (n) decompression sickness; the bends [Add to Longdo]
潜水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]
潜函病[せんかんびょう, senkanbyou] (n) caisson disease; the bends [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bends
   n 1: pain resulting from rapid change in pressure [syn:
      {decompression sickness}, {aeroembolism}, {air embolism},
      {gas embolism}, {caisson disease}, {bends}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top