ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballet

B AE0 L EY1   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballet-, *ballet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballet[N] ระบำปลายเท้า, See also: การเต้นบัลเลต์, Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer[N] นักเต้นระบำปลายเท้า, See also: นักเต้นบัลเลต์, Syn. coryph?e

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balletบัลเลต์ [TU Subject Heading]
Ballet dance musicดนตรีสำหรับเต้นบัลเลต์ [TU Subject Heading]
Balletsดนตรีประกอบบัลเลต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suzy Bannion decided to perfect her ballet studies...ซูซี่ บานเนี่ยน ตัดสินใจเข้าเรียนบัลเลต์ต่อ... Suspiria (1977)
I've got an offer from the state school of ballet in Geneva.ฉันมีงานรอที่ โรงเรียนบัลเล่ต์ของรัฐที เจนีวา. Suspiria (1977)
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
Do you like the Russian Ballet?เธอชอบบัลเล่ย์รัสเซียรึเปล่า? Anastasia (1997)
The Dowager Empress and I love the Russian Ballet.องค์ราชินีและฉันรักบัลเล่ย์รัสเซียมาก Anastasia (1997)
Sophie wants to take us shopping for the ballet.โซฟีจะพาเราไปช็อปปิ้ง สำหรับบัลเล่ย์ Anastasia (1997)
Then the ballet is not "Swine Lake." Oh, God.งั้นบัลเลย์นั่นก็ไม่ได้ ชื่อ"ทะเลสาปฮ่ง"น่ะสิ Bicentennial Man (1999)
-You and a few ballet slippers.-นายกับรองเท้าบัลเล่ย์เนี่ยนะ Rock Star (2001)
Peaches used to take ballet and all the boys watched through the window.พีชเคยเล่นบัลเล่ต์และพวกผู้ชายชอบแอบดูเธอผ่านหน้าต่าง Ken Park (2002)
Okay, well if you finish that up we'll go to ballet.โอเค กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปบัลเล่ต์ต่อนะจ๊ะ Ken Park (2002)
My ballet recital.เทปบัลเล่ต์ของหนู Signs (2002)
My ballet recital.เทปบัลเล่ต์ของหนู Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balletA ballet theater is a place in which I can study motion well.
balletA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
balletAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.
balletAt first I didn't like ballet, but I've come to like it by degrees.
balletHer ambition is to be a ballet dancer.
balletHe stands alone as a conductor of ballet music.
balletI consider the Russian ballet the greatest.
balletI have been taking ballet lessons since I was three and hope to be a ballerina.
balletShe earns her living as a ballet dancer.
balletShe invited me to the ballet.
balletShe went to Paris for the purpose of learning ballet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัลเลต์[n.] (banlē = ballē) EN: ballet   FR: ballet [m]
เขน[n.] (khēn) EN: ballet male dancer   FR: danseur de ballet [m]
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
นางระบำ[n.] (nāng-rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl   FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman   
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   
ระบำ[n.] (rabam) EN: dance ; ballet ; stage dance   FR: danse [f] ; ballet [m]
ระบำปลายเท้า[n. exp.] (rabam plāi thāo) EN: ballet ; toe dancing   
ระบำใต้น้ำ[n. exp.] (rabam tāinām) EN: water ballet   
รำ[v.] (ram) EN: dance ; perform a ballet or natya   FR: danser ; baller (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLET    B AE0 L EY1
BALLETS    B AE0 L EY1 Z
BALLET'S    B AE0 L EY1 Z
BALLETTO    B AE2 L EH1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ballet    (n) bˈælɛɪ (b a1 l ei)
ballets    (n) bˈælɛɪz (b a1 l ei z)
ballet-skirt    (n) bˈælɪ-skɜːʴt (b a1 l i - s k @@ t)
ballet-dancer    (n) bˈælɪ-daːnsər (b a1 l i - d aa n s @ r)
ballet-skirts    (n) bˈælɪ-skɜːʴts (b a1 l i - s k @@ t s)
ballet-dancers    (n) bˈælɪ-daːnsəz (b a1 l i - d aa n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芭蕾[bā lěi, ㄅㄚ ㄌㄟˇ, ] ballet, #19,118 [Add to Longdo]
芭蕾舞[bā lěi wǔ, ㄅㄚ ㄌㄟˇ ˇ, ] ballet, #30,331 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballett {n} | Ballette {pl}ballet | ballets [Add to Longdo]
Balletttänzer {m}; Ballettänzer {m} [alt] | Balletttänzer {pl}; Ballettänzer {pl} [alt]ballet dancer | ballet dancers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コール・ド・バレエ;コールドバレエ[, ko-ru . do . baree ; ko-rudobaree] (n) corps de ballet (fre [Add to Longdo]
コリュフェイ;コルフェ[, koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member) [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
バレエ[, baree] (n) ballet (fre [Add to Longdo]
バレエスキー[, bareesuki-] (n) ski ballet; acroski [Add to Longdo]
バレエスクール[, bareesuku-ru] (n) ballet school [Add to Longdo]
バレエダンサー[, bareedansa-] (n) ballet dancer [Add to Longdo]
バレエ音楽[バレエおんがく, baree ongaku] (n) ballet music [Add to Longdo]
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer [Add to Longdo]
モダンバレエ[, modanbaree] (n) modern ballet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ballet \Bal"let`\ (b[a^]l"l[asl]` or b[a^]l"l[e^]t; 277), n.
   [F., a dim. of bal dance. See 2d {Ball}, n.]
   1. An artistic dance performed as a theatrical entertainment,
    or an interlude, by a number of persons, usually women.
    Sometimes, a scene accompanied by pantomime and dancing.
    [1913 Webster]
 
   2. The company of persons who perform the ballet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A light part song, or madrigal, with a fa la burden
    or chorus, -- most common with the Elizabethan madrigal
    composers; -- also spelled {ballett}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A bearing in coats of arms, representing one or
    more balls, which are denominated bezants, plates, etc.,
    according to color.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballet
   n 1: a theatrical representation of a story that is performed to
      music by trained dancers [syn: {ballet}, {concert dance}]
   2: music written for a ballet

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ballet /balɛ/ 
  ballet

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 ballet
  ballet(baledo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ballet /bɑlɛt/
  ballet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top