ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acculturation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acculturation-, *acculturation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acculturationการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Acculturationการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Acculturation, Relativeความผสมผสานทางวัฒนธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acculturation
   n 1: the adoption of the behavior patterns of the surrounding
      culture; "the socialization of children to the norms of
      their culture" [syn: {socialization}, {socialisation},
      {acculturation}, {enculturation}]
   2: all the knowledge and values shared by a society [syn:
     {acculturation}, {culture}]
   3: the process of assimilating new ideas into an existing
     cognitive structure [syn: {acculturation}, {assimilation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top