ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrimonious

AE2 K R AH0 M OW1 N IY0 AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrimonious-, *acrimonious*, acrimoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrimonious[ADJ] เผ็ดร้อน (คำพูด, กิริยาวาจา), Syn. sharp, bitter, caustic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRIMONIOUS AE2 K R AH0 M OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrimonious (j) ˌækrɪmˈounɪəʳs (a2 k r i m ou1 n i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
辛辣;辛らつ[しんらつ, shinratsu] (adj-na,n) bitter; sharp; acrimonious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acrimonious \Ac"ri*mo"ni*ous\, a. [Cf. LL. acrimonious, F.
   acrimonieux.]
   1. Acrid; corrosive; as, acrimonious gall. [Archaic]
    --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   2. Caustic; bitter-tempered' sarcastic; as, acrimonious
    dispute, language, temper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrimonious
   adj 1: marked by strong resentment or cynicism; "an acrimonious
       dispute"; "bitter about the divorce" [syn: {acrimonious},
       {bitter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top