ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-somber-

S AA1 M B ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: somber, *somber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
somber[ADJ] มืดครึ้ม, Syn. cloudy, shady
somber[ADJ] ทึม (สี), Syn. gray
somber[ADJ] มืดมน, See also: ซึมเศร้า, Syn. melancholy, dreary

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง Manchester by the Sea (2016)
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน Tattoo (2013)
A somber gentle kiss-- a souvenir of the affair.จูบอย่างลึกซึ้ง ของขวัญแห่งความสัมพันธ์ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Why's everyone so somber even though he's back?พ่อก็กลับมาแล้ว... มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ? Episode #1.12 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somberWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอ[ADJ] gray, See also: somber, Syn. มัวๆ, มัว, Example: เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMBER    S AA1 M B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
somber    (n) sɒmbər (s o m b @ r)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\(?; 277), a. [F. sombre; cf.
   Sp. sombra, shade, prob. from LL. subumbrare to put in the
   shade; L. sub under + umbra shade. See {Umbrage}.]
   1. Dull; dusky; somewhat dark; gloomy; as, a somber forest; a
    somber house.
    [1913 Webster]
 
   2. Melancholy; sad; grave; depressing; as, a somber person;
    somber reflections.
    [1913 Webster]
 
       The dinner was silent and somber; happily it was
       also short.              --Beaconsfield.
    [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, v. t.
   To make somber, or dark; to make shady. [R.]
   [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, n.
   Gloom; obscurity; duskiness; somberness. [Obs.]
   [1913 Webster] Somberly

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 somber
   adj 1: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
       "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
       [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 somber /sɔmbər/
  1. bleak; dismal; dreary; gaunt; miserable; sad; somber
  2. bleak; dark; dismal; dreary
  3. dismal; dreary
  4. desolate; dismal; dreary; gaunt; gloomy; mournful

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top