ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nft-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nft, *nft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
NFT(abbrev, name) ย่อมาจาก Non-fungible token ใช้เรียก cryptographic token แบบที่แต่ละ token มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนด้วย token อื่นได้ ซึ่งจะต่างจาก fungible token เช่น Bitcoin ที่แต่ละ Bitcoin มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยที่มููลค่ายังคงเท่าเดิม ไม่ได้มีความแตกต่าง ขณะที่ NFT แต่ละ token จะมีความแตกต่างกัน. ตัวอย่างเปรียบเทียบในโลกแห่งความจริง ได้แก่ รถยนต์ใหม่ มีลักษณะ fungible คือ ผลิตมาจากโรงงานเหมือนๆ กัน คันไหนก็เหมือนๆ กัน ขณะที่รถยนต์เก่าใช้แล้ว 10 ปี เป็น non-fungible คือ แต่ละคันจะมีความแตกต่างกัน ทดแทนกันไม่ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To someday.Auf die Zukunft. Rooster Cogburn (1975)
The future?Zukunft? Le parfum d'Yvonne (1994)
Future?Zukunft. Cass (2008)
Bye!NFTES MÄDCHEN: It Girl, Interrupted (2012)
Fifth.Der Fünfte. Red Light (2017)
We played Bolsheviks at the front. It's time to come to our senses.An der Front waren wir Bolschewiken, sollten nun aber zur Vernunft kommen. Tikhiy Don (1957)
To your return, Grigory Panteleyevich!Ich gratuliere zur Ankunft, Grigori Pantelejewitsch. Tikhiy Don (1957)
Wow is gentle to your hands. It may be rough on your fingernails, but, with a clean kitchen, you won't have to scratch yourself.Wow ist sanft zu Ihren Händen, etwas rau zu Ihren Fingernägeln, aber wenn die Küche sauber ist, braucht Sie das nicht zu kratzen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It not only easy-cleans those dirty, filthy clothes, but it's so gentle on each garment, so gentle that it makes washday a day to remember.Sie reinigt nicht nur dreckige Kleidung mit Leichtigkeit. Sie ist außerdem so sanft zur Kleidung, dass einem jeder Waschtag in Erinnerung bleibt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Must be your fifth tranquiliser by now.Das dürfte der fünfte Tranquilizer sein. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
That was the arrival of Rita Marlowe, Hollywood's goddess of love, the girl with those oh-so-kissable lips.Das war Rita Marlowes Ankunft, Hollywoods Liebesgöttin, die Frau mit dem sinnlichen Kussmund. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Have my future aunt come to a dirty house?- Ich putze für meine zukünftige Tante. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Your future aunt lives upstairs.Deine zukünftige Tante wohnt oben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Women love to be kissed when wearing Stay-Put Lipstick, and to kiss properly, you must first pucker your lips, and hold her in your arms gently, watching the position of the right hand.Alle Frauen küssen gern, wenn sie den Stay-Put-Lippenstift tragen. Um richtig zu küssen, müssen Sie erst Ihre Lippen spitzen, sie sanft in den Armen halten und auf Ihre rechte Hand achten. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Don't make it worse or they'll try you as an accessory.Sei vernünftig! Oder man verurteilt dich noch wegen Beihilfe. Witness for the Prosecution (1957)
You're young and your future could lie ahead of you.Du bist jung, du hast eine Zukunft vor dir. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Between the finish and printing, there's a 2-minute gap.Zwischen der Ankunft und dem Drucken vergehen 2 Minuten. L'étrange Monsieur Steve (1957)
How do you know there's unrest in the offing?Woher weißt du von künftigen Unruhen? Tikhiy Don II (1958)
We played Bolsheviks at the front. It's time to come to our senses.An der Front waren wir Bolschewiken, sollten nun aber zur Vernunft kommen. Tikhiy Don II (1958)
In future, maybe you'll stop and see the concierge.Vielleicht schleichen Sie sich in Zukunft nicht mehr vorbei. Montparnasse 19 (1958)
As for you, in future, try to be more careful.Uns Sie sind in Zukunft vorsichtiger! Montparnasse 19 (1958)
You see, everything was ready to welcome you.Alles ist vorbereitet, um deine Ankunft zu feiern. The Night Heaven Fell (1958)
Some music, to sweeten the change.Ein bisschen Musik besänftigt das Gemüt. The Night Heaven Fell (1958)
Come on, be reasonable.- Sei vernünftig. Gib her. Inspector Maigret (1958)
Since this program is on film and will probably be shown for many years to come, I should like to address my next remarks to those of you who are watching the show in the year 2000.Da sich diese Sendung auf Film befindet und wahrscheinlich noch in künftigen Jahren gezeigt wird, würde ich gern meine nächsten Bemerkungen an diejenigen richten, die die Sendung im Jahre 2999 anschauen. Disappearing Trick (1958)
Now, we got to be sensible about it all.Lass uns jetzt vernünftig damit umgehen. Lamb to the Slaughter (1958)
Calm and sensible.Ruhig und vernünftig. Lamb to the Slaughter (1958)
He had a great future.Er hatte eine große Zukunft vor sich. Post Mortem (1958)
Can you foretell the future?Könnt Ihr die Zukunft voraussagen? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
It would please us to have you tell the future of our two countries.Es wäre schön, wenn Ihr die Zukunft unserer beider Länder voraussagtet. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
My spirit races ahead of time itself.Mein Geist blickt in die Zukunft und eilt der Zeit voraus. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
The events my spirit saw lurk as dire possibilities.Die Ereignisse, die mein Geist sah, lauern drohend in der Zukunft. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
A question for the future, Sire, and the future is as uninteresting as the past.Das ist in der Zukunft, und die ist so uninteressant wie die Vergangenheit. The Magician (1958)
He will talk of the future.- Still. Er deutet uns die Zukunft. The Magician (1958)
You're the only sensible person in the company.Sie sind die einzig Vernünftige dieser Truppe. The Magician (1958)
But if the majority of your government were not reasonable men... I should not be here.Aber bestünde Ihre Regierung nicht mehrheitlich aus vernünftigen Männern, wäre ich nicht hier. The Barbarian and the Geisha (1958)
The first sensible thing since I've hit Japan.Der erste vernünftige Einfall, seitdem ich in Japan bin. The Barbarian and the Geisha (1958)
And now to Okichi... whose gentle glow has been the lantern that I've followed.Und jetzt auf Okichi, deren sanfter Liebreiz mich auf meinem Weg geleitet hat. The Barbarian and the Geisha (1958)
Miss Terrill, ain't you gonna introduce me to your intended?Miss Terrill, wollen Sie mich lhrem Zukünftigen nicht vorstellen? The Big Country (1958)
By the way, I just stopped to pass the time of day with your high and mighty friend Pat Terrill and her intended.Übrigens hatte ich heute schon das Vergnügen... ..mit lhrer hochnäsigen Freundin und lhrem Zukünftigen. The Big Country (1958)
I did the one thing I could to try and bring peace and sanity here.Nur so kann ich Frieden und Vernunft einkehren lassen. The Big Country (1958)
- Come on, Steve, make sense.- Komm schon, Steve. Erzähl was Vernünftiges The Blob (1958)
- One has to prepare for the future.- Sich auf die Zukunft vorbereiten. Bonjour Tristesse (1958)
- Elsa, be reasonable.Ich gehe nicht. - Elsa, sei vernünftig. Bonjour Tristesse (1958)
- Say you don't have a place to stay.- Sag, du brauchst eine Unterkunft. Bonjour Tristesse (1958)
If she won't listen to reason, Antonio, perhaps you will.Sie ist unvernünftig, aber du vielleicht nicht, Antonio. The Buccaneer (1958)
Look at her, she's got no sense at all.Sieh nur, sie ist so unvernünftig. The Buccaneer (1958)
Your soft hands have been too much with this pirate!Sie fassen diesen Piraten viel zu sanft an! The Buccaneer (1958)
I can wait and see if you pull yourself together or not.Ich warte, bis du vernünftig wirst. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
A hobo tramp not a nickel in his jeans.Ohne Geld, Zukunft und ohne Vergangenheit. Cat on a Hot Tin Roof (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HANFT HH AE1 N F T
RANFT R AE1 N F T
SENFT S EH1 N F T
HARTRANFT HH AA1 R T R AH2 N F T

German-Thai: Longdo Dictionary
Zukunft(n) |die, nur Sg.| อนาคต
nftigในอนาคต, หลังจากนี้
Zukunft(n) |die| อนาคต, See also: künftig
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน
Ankunft(n) |die, nur Sg.| การมาถึง เช่น Das Essen ist bis zu seiner Ankunft wahrscheinlich fertig., See also: A. Abfahrt
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung { f }; Herkunft { f }origin [Add to Longdo]
Ankunft { f }arrival [Add to Longdo]
Ankunft { f }; Eintreffen { n }; Ankömmling { m }; Erscheinen { n }arrival [Add to Longdo]
Ankunftsfahrplan { m }arrival schedule [Add to Longdo]
Ankunftsort { m }place of arrival [Add to Longdo]
Ankunftstafel { f }arrival board [Add to Longdo]
Ankunftstag { m }day of arrival; arrival day [Add to Longdo]
Ankunftszeit { f }arrival time [Add to Longdo]
Auskunft { f } | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Auskunft { f }; Auskunftsschalter { m }information desk [Add to Longdo]
Auskunftsabteilung { f }reference department [Add to Longdo]
Auskunftsbibliothekarin { f }reference librarian [Add to Longdo]
Auskunftsbüro { n }information bureau [Add to Longdo]
Auskunftsbüro { n }inquiry office [Add to Longdo]
Auskunftsdienst { m }; Informationsdienst { m }information service [Add to Longdo]
Auskunftsdienst { m }readers' service; reference service [Add to Longdo]
Auskunftsformular { n }information request form [Add to Longdo]
Auskunftspersonal { n }information staff [Add to Longdo]
Auskunftspflicht { f }obligation to give information [Add to Longdo]
Auskunftsplatz { m }information center [Add to Longdo]
Auskunftsrufnummer { f }phone info number [Add to Longdo]
Auskunftsstelle { f }information office [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft { f }train schedule information [Add to Longdo]
Bankauskunft { f }information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Bauunterkunft { f }site accommodation [Add to Longdo]
Begegnung { f }; Zusammenkunft { f } | Begegnungen { pl }; Zusammenkünfte { pl }meeting | meetings [Add to Longdo]
Behelfsunterkunft { f }makeshift shelter [Add to Longdo]
Beratungsstelle { f }; Informationsschalter { m }; Auskunft { f }; Helpdesk { m }help desk; helpdesk [Add to Longdo]
Besänftigung { f }; Beschwichtigung { f }conciliation [Add to Longdo]
Besänftigungsmittel { n }; Beruhigungspille { f }sop [Add to Longdo]
Besänftigkeit { f }soothingness [Add to Longdo]
Besänftigung { f }mollification [Add to Longdo]
Einkünfte { pl } | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment [Add to Longdo]
Einkünfte { pl }; Einkommen { n } | voraussichtliche Einkünfteearnings | prospective earnings [Add to Longdo]
Einnahme { f }; Einkünfte { pl } (einer Firma)receipts [Add to Longdo]
Etymologie { f }; Lehre von der Wortherkunftetymology [Add to Longdo]
Fall { m }; Kasus { m } [ gramm. ] | Nominativ { m }; erster Fall | Genitiv { m }; zweiter Fall | Dativ { m }; dritter Fall | Akkusativ { m }; vierter Fall | Instrumental { n }; fünfter Fall | Ablativ { m }; fünfter Fall | Präpositiv { m }; sechster Fall | Vokativ { m } (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Felge { f } | Felgen { pl } | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
nftel { n }fifths [Add to Longdo]
Geburt { f }; Ursprung { m }; Herkunft { f }birth [Add to Longdo]
Gelassenheit { f }; Ausgeglichenheit { f }; Sanftheit { f }tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
Gilde { f }; Zunft { f } | Gilden { pl }guild | guilds [Add to Longdo]
Haarschnitt (oben kurz, hinten lang, ), der auf eine ländliche Herkunft schließen lässtmullet [ Am. ] [ slang ] [Add to Longdo]
Herkunft { f }parentage [Add to Longdo]
Herkunft { f }provenance [Add to Longdo]
Herkunft { f }sources [Add to Longdo]
Herkunft { f }; Abstammung { f }; Geburt { f }descent [Add to Longdo]
Herkunftsangabe { f }indication of source [Add to Longdo]
Herkunftsland { n }; Ursprungsland { n }country of origin; state of origin [Add to Longdo]
Hexensabbat { m }; Zusammenkunft der Hexenwitches' sabbath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンエフティーピー[uin'efutei-pi-] (n) { comp } WinFTP [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンエフティーピー[ういん'えふていーぴー, uin ' efutei-pi-] WinFTP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今後[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
分別[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
到来[とうらい, tourai] Ankunft, Eintreffen [Add to Longdo]
到着[とうちゃく, touchaku] Ankunft [Add to Longdo]
前途[ぜんと, zento] Zukunft, Aussicht [Add to Longdo]
収入[しゅうにゅう, shuunyuu] Einkommen, Einkuenfte, Einnahme [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
合宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
和やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
宿[やど, yado] Haus, Unterkunft [Add to Longdo]
[りょう, ryou] HERBERGE, UNTERKUNFT, WOHNHEIM [Add to Longdo]
将来[しょうらい, shourai] Zukunft [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
未来[みらい, mirai] Zukunft [Add to Longdo]
条理[じょうり, jouri] Vernunft, Logik [Add to Longdo]
柔らか[やわらか, yawaraka] weich, sanft [Add to Longdo]
柔らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
歳入歳出[さいにゅうさいしゅつ, sainyuusaishutsu] jaehrliche_Einkuenfte_und_Ausgaben [Add to Longdo]
温和[おんわ, onwa] -mild, sanft, ruhig, maessig [Add to Longdo]
無理[むり, muri] Unvernunft, Gewalt, Unmoeglichkeit [Add to Longdo]
物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] mild, sanft [Add to Longdo]
[り, ri] VERNUNFT, PRINZIP [Add to Longdo]
[り, ri] Vernunft, Prinzip [Add to Longdo]
由来[ゆらい, yurai] Ursprung, Herkunft [Add to Longdo]
由緒[ゆいしょ, yuisho] Geschichte, Herkunft, Abstammung [Add to Longdo]
申し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
発祥[はっしょう, hasshou] Entstehung, Herkunft [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] ANKUNFT, KLEIDUNG [Add to Longdo]
知恵[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] guetlich, freundlich, sanft [Add to Longdo]
穏和[おんわ, onwa] gemaessigt, freundlich, sanft [Add to Longdo]
穏当[おんとう, ontou] geeignet, passend, sanft [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
筋道[すじみち, sujimichi] Vernunft, -Logik [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] -lose, nicht_fest, -langsam, -sanft [Add to Longdo]
興信所[こうしんじょ, koushinjo] Auskunftsbuero, Detektivbuero [Add to Longdo]
赴任地[ふにんち, funinchi] neue_Stelle, neue_Arbeitsstelle, kuenftige_Stelle, kuenftige_Arbeitsstelle [Add to Longdo]
軟らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
軟らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]
輝かしい[かがやかしい, kagayakashii] -hell (Zukunft);, -glaenzend (Leistung) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NFT
     NewFoundland Time [-0330] (TZ, NDT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NFT
     Network File Transfer (DNA, DEC)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top