ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-newtonian-

N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: newtonian, *newtonian*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Halley discovered the first clue to a magnificent reality, all the stars are in motion, streaming past each other, rising and falling like merry-go-round horses in their Newtonian dance around the center of our galaxy.แหลี ค้นพบเบาะแสแรกที่จะ เป็นความจริงที่งดงาม ดาวทั้งหมดอยู่ในการเคลื่อน ไหวสตรีมมิ่งผ่านมากันและกัน ที่เพิ่มขึ้นและลดลงเช่นม้ารอบม้า When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtonianOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtonianPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWTONIAN N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Newtonian (n) njˈuːtˈounɪəʳn (n y uu1 t ou1 n i@ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newtonian \New*to"ni*an\, n.
   A follower of Newton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newtonian \New*to"ni*an\, a.
   Of or pertaining to Sir Isaac Newton, or his discoveries.
   [1913 Webster]
 
   {Newtonian philosophy}, the philosophy of Sir Isaac Newton;
    -- applied to the doctrine of the universe as expounded in
    Newton's "Principia," to the modern or experimental
    philosophy (as opposed to the theories of Descartes and
    others), and, most frequently, to the mathematical theory
    of universal gravitation.
 
   {Newtonian telescope} (Astron.), a reflecting telescope, in
    which rays from the large speculum are received by a plane
    mirror placed diagonally in the axis, and near the open
    end of the tube, and thrown at right angles toward one
    side of the tube, where the image is formed and viewed
    through the eyeplace.
 
   {Newtonian theory of light}. See Note under {Light}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Newtonian
   adj 1: of or relating to or inspired by Sir Isaac Newton or his
       science; "Newtonian physics"
   n 1: a follower of Isaac Newton

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top