ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inappropriately-

IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inappropriately, *inappropriately*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your inappropriately short skirts.ฉันชอบกระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
NO ONE APPEARS TO BE INAPPROPRIATELY VOYEURISTIC.- การ์เซีย - ค่ะ House on Fire (2009)
Well, you're forming inappropriately strong attachments to photographs of baby animals.ก็ คุณกำลังสร้าง การยึดติดที่ไม่เหมาะสม กับรูปสัตว์น้อยเหล่านี้หนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Has Cy ever acted inappropriately toward Tammy?ไซเคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสม กับแทมมี่บ้างรึเปล่า Proof (2011)
Do you think maybe you can tear yourself away from this inappropriately themed rave for a couple minutes?คุณคิดว่าคุณสามารถปลีกตัวจาก ธีมงานเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ สักแปปได้รึเปล่า Damaged (2012)
'Cause you're my girlfriend's best friend, or because you're my girlfriend, and I kissed you inappropriately in front of your best friend?ก็เธอเป็นเพื่อนสนิทแฟนฉัน หรือเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉัน แล้วฉันจูบเธอแบบไม่เหมาะสม ต่อหน้าเพื่อนสนิทเธอ Bunny Therapy (2012)
Our closest ones, the chimpanzees they frequently behave inappropriately in public.คนที่ใกล้เคียงที่สุดของเรา, ลิงชิมแปนซี, พวกเขามักมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ Some of the Things That Molecules Do (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
INAPPROPRIATELY    IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inappropriately    (a) ˌɪnəprˈouprɪəʳtliː (i2 n @ p r ou1 p r i@ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inappropriate \In`ap*pro"pri*ate\, a.
   Not instrument (to); not appropriate; unbecoming; unsuitable;
   not specially fitted; -- followed by to or for. --
   {In`ap*pro"pri*ate*ly}, adv. -- {In`ap*pro"pri*ate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inappropriately
   adv 1: in an inappropriate manner; "he was inappropriately
       dressed" [syn: {inappropriately}, {unsuitably}] [ant:
       {appropriately}, {befittingly}, {fitly}, {fittingly},
       {suitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top