ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impressionable-

IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionable, *impressionable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressionable(adj) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability

English-Thai: Nontri Dictionary
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย, ใจอ่อน, ไวต่อสิ่งกระตุ้น, โน้มน้าวใจง่าย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONABLE IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionable (j) ˈɪmprˈɛʃənəbl (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionable \Im*pres"sion*a*ble\, a. [Cf. F.
   impressionnable.]
   Liable or subject to impression; capable of being molded;
   susceptible; impressible; as, a bad influence on
   impressionable youths.
   [1913 Webster]
 
      He was too impressionable; he had too much of the
      temperament of genius.          --Motley.
   [1913 Webster]
 
      A pretty face and an impressionable disposition. --T.
                          Hook.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionable
   adj 1: easily impressed or influenced; "an impressionable
       youngster"; "an impressionable age"; "a waxy mind" [syn:
       {impressionable}, {waxy}, {impressible}] [ant:
       {unimpressionable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top