ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impiety-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impiety, *impiety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impiety[N] การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา, See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ, Syn. irreverence, Ant. reverence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)

English-Thai: Nontri Dictionary
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impiety    (n) ˈɪmpˈaɪətiː (i1 m p ai1 @ t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impiety \Im*pi"e*ty\ ([i^]m*p[imac]"[-e]*t[y^]), n.; pl.
   {Impieties} ([i^]m*p[imac]"[-e]*t[i^]z). [L. impietas, fr.
   impius impious; cf. F. impi['e]t['e]. See {Impious},
   {Piety}.]
   1. The quality of being impious; lack of piety; irreverence
    toward the Supreme Being; ungodliness; wickedness.
    [1913 Webster]
 
   2. An impious act; an act of wickedness.
    [1913 Webster]
 
       Those impieties for the which they are now visited.
                          --Shak.
 
   Syn: Ungodliness; irreligion; unrighteousness; sinfulness;
     profaneness; wickedness; godlessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impiety
   n 1: unrighteousness by virtue of lacking respect for a god
      [syn: {impiety}, {impiousness}] [ant: {piety}, {piousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top