ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-icicle-

AY1 S IH0 K AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: icicle, *icicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icicle[N] คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์, Syn. aloofness
icicle[N] แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา, Syn. ice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
icicle(n) น้ำแข็งย้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean, every stick and stone you see, every icicle is Narnia.ปราสาทแคร์พาราเวล... จนถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งบูรพา ทุกๆ กิ่งของต้นไม้ และก้อนหินทุกก้อนที่เธอเห็น ต่างมีความพิเศษ นาร์เนียคือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Is the icicle a life form?เก็ดนํ้าแข็ง เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า Voice (2005)
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย The Grey (2011)
The guillotine was placed in the middle of the public square, icicles of blood still hanging on the blade.น้ำค้างแข็งสีเลือด ยังคงห้อยอยู่บนคมมีด พระเจ้าหลุยส์ที่16 ทรงถูกจับมัดและนำตัวไปที่นั่น 1911 (2011)
Boiling water is the icicle stabbing of yam killing. Ooh, but that didn't... Hmm.น้ำเดือดคือแท่งแหลมที่ฆ่ามันเทศของเรา มันเทศนี่ไม่โดนต้ม Basic Lupine Urology (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ICICLE AY1 S IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icicle (n) ˈaɪsɪkl (ai1 s i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle, #21,733 [Add to Longdo]
冰柱[bīng zhù, ㄅㄧㄥ ㄓㄨˋ, ] icicle, #68,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiszapfen {m} | Eiszapfen {pl}icicle | icicles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Icicle \I"ci*cle\, n. [OE. isikel, AS. [imac]sgicel; [imac]s ice
   + gicel icicle; akin to Icel. j["o]kull; cf. Gael. eigh ice,
   Ir. aigh.]
   A pendent, and usually conical, mass of ice, formed by
   freezing of dripping water; as, the icicles on the eaves of a
   house.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 icicle
   n 1: ice resembling a pendent spear, formed by the freezing of
      dripping water

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top