ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*icicle*

AY1 S IH0 K AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: icicle, -icicle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icicle[N] คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์, Syn. aloofness
icicle[N] แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา, Syn. ice

English-Thai: Nontri Dictionary
icicle(n) น้ำแข็งย้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean, every stick and stone you see, every icicle is Narnia.ปราสาทแคร์พาราเวล... จนถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งบูรพา ทุกๆ กิ่งของต้นไม้ และก้อนหินทุกก้อนที่เธอเห็น ต่างมีความพิเศษ นาร์เนียคือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Is the icicle a life form?เก็ดนํ้าแข็ง เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า Voice (2005)
That's my icicle.that's my icicleDream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Uh, you took out my icicle.คุณเอาแท่งน้ำแข็งของฉันออกให้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย The Grey (2011)
The guillotine was placed in the middle of the public square, icicles of blood still hanging on the blade.น้ำค้างแข็งสีเลือด ยังคงห้อยอยู่บนคมมีด พระเจ้าหลุยส์ที่16 ทรงถูกจับมัดและนำตัวไปที่นั่น 1911 (2011)
Covering him in icicles.เอาเสาน้ำแข็งมาประดับ Regional Holiday Music (2011)
Boiling water is the icicle stabbing of yam killing. Ooh, but that didn't... Hmm.น้ำเดือดคือแท่งแหลมที่ฆ่ามันเทศของเรา มันเทศนี่ไม่โดนต้ม Basic Lupine Urology (2012)
IciclesIcicleBoy to the World (1997)
Oh! What a beautiful bicycle!Oh, che bella bicicletta! Return to Me (2000)
Yes, she liked the bicycle so much.Le piaceva tanto la bicicletta! Return to Me (2000)
[ICICLE GRUNTS](ICICLE STÖHNT) Absolute Justice (2010)
ICICLE:ICICLEAbsolute Justice (2010)
Back in Pemberton's day he was a cryokinetic hit man that was called the Icicle.Zu Pembertons Zeit war er ein kryokinetischer Profikiller namens "Icicle". Absolute Justice (2010)
Where's the Icicle now?Wo ist dieser "Icicle" jetzt? Absolute Justice (2010)
The Icicle's been in a vegetative state for the last decade.Der "Icicle" ist seit 10 Jahren praktisch hirntot. Absolute Justice (2010)
Once we find the Icicle, we'll fade back away.Sobald wir den Icicle gefunden haben, verschwinden wir wieder. Absolute Justice (2010)
If we don't team up and stop the Icicle, he'll go after them next.Wenn wir uns nicht zusammentun und den Icicle aufhalten, sind sie als Nächstes dran. Absolute Justice (2010)
Do you have any idea where we can find Icicle?Und wie können wir Icicle finden? Absolute Justice (2010)
If Icicle has been checking in as often as he has, we should catch him at Met Gen.Wenn Icicle ihn weiterhin so oft besucht, dann müssten wir ihn in der Klinik erwischen können. Absolute Justice (2010)
I grew up in Chicago, Icicle.Ich bin in Chicago aufgewachsen, IcicleAbsolute Justice (2010)
Let's be crystal clear, Icicle.Eins wollen wir mal klarstellen, IcicleAbsolute Justice (2010)
[ICICLE GRUNTS](ICICLE STÖHNT) Absolute Justice (2010)
Their leader, a man named Carter Hall almost killed one of their enemies. Someone named the Icicle.Ihr Anführer, ein Mann namens Carter Hall, hätte fast jemanden umgebracht, der sich Icicle nennt. Absolute Justice (2010)
Part of me wishes Hawkman would find Icicle first.Ehrlich gesagt, wäre ich froh, wenn Hawkman Icicle als Erster finden würde. Absolute Justice (2010)
I'm thinking we should regroup before we go after Icicle Junior.Wir sollten den anderen Bescheid geben, bevor wir die Verfolgung von Icicle jr. junior aufnehmen. Absolute Justice (2010)
I'll turn the Icicle into slush myself.Ich werde Icicle allein auftauen. Absolute Justice (2010)
ICICLE:ICICLEAbsolute Justice (2010)
ICICLE:ICICLEAbsolute Justice (2010)
That's mission accomplished, Icicle.Damit ist Ihr Auftrag erfüllt, IcicleAbsolute Justice (2010)
- Icicle.Und zwar von IcicleCheckmate (2010)
How do you get to school? Do you ride your tiny bicicleta?Fährst du mit deinem kleinen Bicicleta in die Schule? You're Not Yelping (2015)
Do you ride your tiny bicicleta?Fährst du auf deinem kleinen Bicicletta? You're Not Yelping (2015)
"Si, me ride me tiny bicicleta to school.""Sí, ich fahre mit meinem kleinen Bicicletta zur Schule." You're Not Yelping (2015)
Si, me ride me tiny bicicleta to school.Sí, ich fahre mit meinem kleinen Bicicletta zur Schule. You're Not Yelping (2015)
Me ride me bicicleta to school."Ich fahre mit meinem Bicicleta in die Schule." You're Not Yelping (2015)
You better say, "I ride me bicicleta to school!"Sag: "Ich fahre mit meinem Bicicleta in die Schule!" You're Not Yelping (2015)
Do you ride your teeny, tiny bicicleta to school?Fährst du... mit deinem klitzekleinen Bicicleta zur Schule? You're Not Yelping (2015)
Sí. Me ride mi teeny bicicleta to school.Sí, ich fahre mit meinem klitzekleinen Bicicleta zur Schule. You're Not Yelping (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ICICLE AY1 S IH0 K AH0 L
ICICLES AY1 S IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icicle (n) ˈaɪsɪkl (ai1 s i k l)
icicles (n) ˈaɪsɪklz (ai1 s i k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle, #21,733 [Add to Longdo]
冰柱[bīng zhù, ㄅㄧㄥ ㄓㄨˋ, ] icicle, #68,215 [Add to Longdo]
霜条[shuāng tiáo, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄠˊ, / ] icicle; bamboo tube; ice lolly; popsicle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiszapfen {m} | Eiszapfen {pl}icicle | icicles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシクル[, aishikuru] (n) icicle [Add to Longdo]
氷柱[つらら;ひょうちゅう, tsurara ; hyouchuu] (n) (1) icicle; (2) (ひょうちゅう only) ice pillar; (3) (つらら only) (arch) ice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Icicle \I"ci*cle\, n. [OE. isikel, AS. [imac]sgicel; [imac]s ice
   + gicel icicle; akin to Icel. j["o]kull; cf. Gael. eigh ice,
   Ir. aigh.]
   A pendent, and usually conical, mass of ice, formed by
   freezing of dripping water; as, the icicles on the eaves of a
   house.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top