ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-giddiness-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: giddiness, *giddiness*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddinessง่วงงุน

English-Thai: Nontri Dictionary
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giddiness    (n) gˈɪdɪnəs (g i1 d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddiness \Gid"di*ness\, n.
   The quality or state of being giddy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giddiness
   n 1: an impulsive scatterbrained manner [syn: {giddiness},
      {silliness}]
   2: a reeling sensation; a feeling that you are about to fall
     [syn: {dizziness}, {giddiness}, {lightheadedness}, {vertigo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top