ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

くらくら

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -くらくら-, *くらくら*
Japanese-English: EDICT Dictionary
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
About how much would a taxi be from here?ここからタクシーで行くといくらくらいかかりますか。
My head still felt giddy.まだ頭がくらくらした。
When I stood up, my head was swimming.立ち上がったら頭がくらくらした。
My head is swimming, so I'll try writing any-old stuff without any deep thought.頭がくらくらしているので、深く考えずにいい加減なことを書いてみる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm dizzy.[JA] くらくらする. Source Code (2011)
I shudder at heart, my brain reels[JA] 私の心は震え 頭はくらくらする Die Walküre (1990)
please tell us. How much do you need?[JA] 差し支えなければ お教えください その運転資金 おいくらくらい? Episode #1.1 (2013)
Tell me, wily weapon-smith, who will weld that sword together again and fashion Nothung anew?[JA] 誰があのノートゥングの破片を溶接 するのだ? 頭がくらくらする Siegfried (1980)
Yeah,just a little dizzy.[JA] ちょっと、くらくらする Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top