ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-finnish-

F IH1 N IH0 SH   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finnish, *finnish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to learn Finnish again.ฉันคงไม่เรียนภาษาฟินนิชอีกรอบ The Psychic Vortex (2010)
The Bagrationi necklace made by the Finnish jeweler Hiskias Pendin in 1860.สร้อยบากาโทนี่ ที่ทำโดยช่างเพชรชื่อฮิสเคียส เพนดินในปี 1860 Coup de Grace (2011)
Finnish him now!ครีดในระยะสั้น เสร็จสิ้นเขาใน ขณะนี้! Creed (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNISH F IH1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finnish (n) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finnish \Finn"ish\, a.
   Of or pertaining to Finland, to the Finns, or to their
   language. -- n. A Northern Turanian group of languages; the
   language of the Finns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Finnish
   adj 1: of or relating to or characteristic of Finland or the
       people of Finland; "Finnish architecture"
   n 1: the official language of Finland; belongs to the Baltic
      Finnic family of languages [syn: {Finnish}, {Suomi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top