ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ellipsis-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ellipsis, *ellipsis*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsis[N] การละไว้ (มีสัญลักษณ์คือจุดสามจุด...)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipsis(อิลิพ'ซิส) n., (pl. ellipses) การตัดคำทิ้งจากประโยค,วิธีการเว้นคำหรือถ้อยคำไว้เข้าใจเอง,เครื่องหมายเว้นคำ " ","....."

English-Thai: Nontri Dictionary
ellipsis(n) การละคำในประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsisการละความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipsisการละ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When does Ellipsis expire?รหัส Ellipsis จะหมดอายุเมื่อไหร่? Casino Royale (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ellipsis    (n) ˈɪlˈɪpsɪs (i1 l i1 p s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipse {f} | Ellipsen {pl}ellipsis | ellipses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ellipsis \El*lip"sis\ ([e^]l*l[i^]p"s[i^]s), n.; pl. {Ellipses}
   ([e^]l*l[i^]p"s[=e]z). [L., fr. Gr. 'e`lleipsis a leaving,
   defect, fr. 'ellei`pein to leave in, fall short; 'en in +
   lei`pein to leave. See {In}, and {Loan}, and cf. {Ellipse}.]
   1. (Gram.) Omission; a figure of syntax, by which one or more
    words, which are obviously understood, are omitted; as,
    the virtues I admire, for, the virtues which I admire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) An ellipse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Printing) a printing symbol, usually three periods in a
    row (. . .), indicating the omission of some part of a
    text; -- used commonly in quotations, so as to suppress
    words not essential to the meaning. A long dash (---) and
    three asterisks (* * *) are sometimes used with the same
    meaning.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ellipsis
   n 1: omission or suppression of parts of words or sentences
      [syn: {ellipsis}, {eclipsis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top