ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหัพภาค

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหัพภาค-, *มหัพภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัพภาค[N] full stop, See also: full point
มหัพภาค[N] full stop, See also: period, Syn. เครื่องหมายมหัพภาค, Example: ในภาษาอังกฤษจะใช้มหัพภาคหรือจุด ( . ) เมื่อจบประโยคหนึ่งๆ เสมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ .
มหัพภาค[N] macro, See also: large scale, overall, Syn. ภาคใหญ่, Ant. จุลภาค, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหัพภาคคู่[N] colon

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหัพภาค(มะหับพาก) น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ .
มหัพภาคภาคใหญ่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full stop[N] มหัพภาค, See also: จุด, Syn. period
macro[PRF] ขนาดใหญ่, See also: มหัพภาค, Ant. micro-
period[N] จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top