ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disposses-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disposses, *disposses*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์, ยึดทรัพย์, ปลด, ชิง, ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, จัดการได้
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง, การจัดการ, การจัดวางกำลัง, การกำจัด, Syn. grouping, arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง, จับจ่าย, ดำเนินการ, จัดการ vi. จัดการ, กำจัด, โอน, ขายทิ้ง, กินหมด, ดื่มหมด, ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle, remove, affect, induce, Ant. disarrange, deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว, อารมณ์, การจัดการ, การมอบให้
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก, ถูกริบหรือยึดทรัพย์, ถูกพลัดพราก
disposure(ดิสโพ'เซอะ) n. ดูdisposal, ดูdisposition
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย, ไม่สบาย, ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย, ความไม่สบาย, ความไม่พอใจ, ความไม่เต็มใจ
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ, ทำให้โน้มเอียง, จัดการล่วงหน้า, จัดการล่วงหน้า, จัดการก่อน, vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง, มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
predisposition(พรีดิสพะซิส'เชิน) n. ความมีใจโน้มเอียง, การจัดการล่วงหน้า.
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, หวังดี, มีเจตนาดี, มีอารมณ์ดี, มีนิสัยดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispose(vt) จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
disposal(n) กระบวนการกำจัดสิ่งของ, Syn. dumping, elimination, riddance
indispose(vt) ทำให้ไม่สามารถ, See also: ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, Syn. disable, disqualify, incapacitate, Ant. dispose
disposable(adj) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง, Syn. discardable, throwaway, Ant. hondisposible
disposable(n) สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
dispose of(phrv) เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
indisposed(adj) ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: ซึ่งไม่สมัครใจ, Ant. willinloath, reluctant, unwillingg
indisposed(adj) ป่วย, See also: ซึ่งไม่สบาย, Syn. ill, sick, unwell, Ant. well
predispose(vt) จูงใจ, See also: ทำให้โน้มเอียง, Syn. inspire, activate
disposition(n) การจัดการ, See also: การควบคุม
disposition(n) นิสัย, See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์, Syn. character, mood temperament
disposition(n) แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง, Syn. inclination, bent, bias, Ant. disinclination
disposition(n) พินัยกรรม
ill-disposed(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: ซึ่งมีเจตนาไม่ดี, Syn. hostile, unfriendly, unkind, Ant. friendly, kind
dispossess of(phrv) ยึดทรัพย์จาก, See also: ปลดทรัพย์จาก
indisposition(n) ความเจ็บป่วย, See also: ความไม่สบาย, Syn. illness, sickness, Ant. wellness
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, See also: ความลังเล, ความไม่สมัครใจ, Syn. reluctance, unwillingness, Ant. willingness
well-disposed(adj) ซึ่งเห็นอกเห็นใจผู้อื่น, Syn. benevolent, kind, sympathetic
dispose towards(phrv) ตัดออกไป, See also: เอาออกไป

English-Thai: Nontri Dictionary
disposal(n) การจำหน่าย, การจัดการ, การกำจัด, การจัด, การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย, ขาย, โอน, กำจัด, ทำลาย, โน้มน้าว, ชักชวน
dispose(vt) จัด, จัดวาง, จำหน่าย, จ่าย, ใช้จ่าย, จัดการ
disposed(adj) ชอบ, สมัครใจ, มีใจ, เอนเอียง
disposition(n) อารมณ์, การจัดการ, การกำหนด, ความประสงค์, โองการ
dispossess(vt) ไล่ออก, ขับไล่, ปลด,  ริบทรัพย์, ยึดเอา, ชิง
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ, ทำให้ไม่พอใจ, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ, ป่วย, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, อาการป่วย, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า, เป็นช่องทางให้, จูงใจ
predisposition(n) การจัดการล่วงหน้า, ความมีใจโน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procatarctic; predisposing-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposing; procatarctic-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposingชักนำให้เกิดโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
predisposing causeเหตุโน้ม [ มีความหมายเหมือนกับ cause, remote ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predisposing factorปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predispositionความไวแฝงรับโรค, ความโน้มเอียงรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refuse disposalที่ทิ้งขยะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound and disposing mind and memoryสติสัมปชัญญะดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, predisposingเหตุโน้ม [ มีความหมายเหมือนกับ cause, remote ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disposalการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การให้สิทธิใช้สอยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disposition๑. การโอนการครอบครอง, การสละสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. การชี้ขาดคดีอาญา (เมื่อสิ้นการพิจารณา) (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposition, voluntaryการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factor, predisposingปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voluntary dispositionการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary dispositionข้อกำหนดพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewage disposal plantโรงบำบัดน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Refuse and refuse disposalExample: การกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste disposalการกำจัดของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste predisposalการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Waste disposalการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ, Example: ใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2), Example: เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Medical supplies, Disposableอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง [TU Subject Heading]
Radioactive waste disposalการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Records disposalการกำจัดเอกสาร [TU Subject Heading]
Refuse and refuse disposalขยะและการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Sewage disposal ; Waste disposalการกำจัดของเสีย [TU Subject Heading]
Sewage disposal plantsโรงงานกำจัดของเสีย [TU Subject Heading]
Waste disposal in the groundการกำจัดของเสียในดิน [TU Subject Heading]
Waste disposal in the oceanการกำจัดของเสียในทะเล [TU Subject Heading]
Waste disposal sitesสถานที่กำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Waste Disposal Planแผนกำจัดของเสีย, Example: แผนล่วงหน้าสำหรับกำจัดของเสียภายใต้การควบคุม ของท้องที่ (เช่น ระดับชาติ ภาค และท้องถิ่น) แสดงจำนวนประชากร อุตสาหกรรม การเกิดของเสีย (ชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิด) พร้อมด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภูมิประเทศ และลักษณะทางอุทกวิทยา พื้นที่ที่ถูกปนเปื้อน วิธีกำจัดของเสียในช่วงเวลาตามกำหนด บางทีเรียก Integrated Waste Management Systems [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Facilityโรงกำจัด(ขยะ), อุปกรณ์กำจัด(ขยะ), Example: เครื่องมือและอุปกรณ์บริเวณกำจัดขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Plantโรงกำจัดของเสีย, Example: โรงงานที่มีเครื่องมือสำหรับบำบัดและกำจัดของ เสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Licenseใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposalการกำจัด, Example: คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึงการทำให้ดีขึ้น ดู Treatment [สิ่งแวดล้อม]
On-Site Disposalการกำจัดในที่, Example: การกำจัดของเสีย ณ แหล่งกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Monodisposalการกำจัดขยะประเภทเดียว, Example: การกำจัดขยะประเภทเดียวกันบนพื้นที่ฝังกลบ หนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Integrated Solid Waste Disposalการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน, Example: เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกันไป ตามสภาพความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการดังกล่าว [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposalการกำจัดของเสีย, Example: การกำจัดของที่ไม่ต้องการ แตกหัก เสื่อมสภาพ ปนเปื้อน หรือเน่าเสีย ในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีการควบคุม [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Disposalการกำจัดน้ำเสีย, Example: การกระทำโดยวิธีใด ๆ เพื่อกำจัดน้ำเสีย (ต่างจากกับการบำบัดน้ำเสีย) วิธีที่ใช้ทั่วไปได้แก่ การกระจายซึมลงดิน ระบายลงลำน้ำที่มีปริมาณการไหล พอเพียงที่จะเจือจางได้ การใช้บ่อเกรอะบ่อซึม [สิ่งแวดล้อม]
Subsurface Wastewater Disposalการกำจัดน้ำเสียใต้ผิวดิน, Example: วิธีบำบัดและกำจัดน้ำเสีย โดยที่น้ำเสียหรือน้ำทิ้งถูกปล่อยกระจายใต้ผิวดิน โดยระบบท่อที่มีข้อต่อเปิดหรือท่อระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Land Disposalการกำจัดบนดิน, Example: การบำบัดโดยระบายน้ำเสียกระจายบนพื้นดิน เคยเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Codisposalการกำจัดร่วม, Example: การเผาขยะด้วยกากของเสียอื่น เช่น สลัดจ์จากน้ำเสีย การนำสลัดจ์มาผสมกับขยะติดไฟง่าย เพื่อใช้ป้อนเตาซึ่งจะได้ค่าความร้อนสูงกว่า สลัดจ์ธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Disposalการกำจัดสลัดจ์, Example: การกำจัดสลัดจ์จากน้ำเสียด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ถมที่ ทิ้งทะเล หรือเผา [สิ่งแวดล้อม]
Disposalการทิ้ง, การกำจัด, Example: คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึง การทำให้ดีขึ้น, ดู treatment [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Bansของห้ามทิ้ง, Example: ของที่ใช้แล้วห้ามทิ้งปนกับขยะธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Feesค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Feeค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
The Title Disposal Fieldพื้นซึม, Example: พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำจัดน้ำทิ้งที่ ปล่อยออกมาจากถังเกรอะ (Septic tank) ซึ่งผ่านการย่อยสลายมาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Containerภาชนะทิ้งขยะ, ภาชนะรองรับ (ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Central Disposal Systemระบบกำจัดกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Siteสถานที่กำจัด(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Siteสถานที่กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Authorityหน่วยราชการกำจัดของเสีย, Example: ชื่อหรือตำแหน่งสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่ง มีอำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Causes, Predisposingสาเหตุช่วย, สาเหตุนำ [การแพทย์]
Chemical-Waste Disposalการกำจัดของเสียที่มีสารเคมี [การแพทย์]
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Disposable Bagsถุงเก็บอุจจาระ [การแพทย์]
Disposable Cartridgesคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose(vt) จำหน่ายจ่ายโอน
disposition(n) พื้นนิสัย
disposition(n) นิสัย, แนวโน้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disposCredit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.
disposDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
disposDispose of the old magazines.
disposFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
disposGood points: The pleasure of disposing of enemies with a variety of combos.
disposHe cannot come to the office today as he is indisposed.
disposHe claimed that the enormous property was at his disposal.
disposHe disposed of his old house.
disposHe disposed of the trash.
disposHe has a sociable disposition.
disposHe has disposed of what was left of his estate.
disposHe is disposed to laughter.
disposHe is obstinate in disposition.
disposHe is so mild in disposition that I have never heard him speak in a loud voice.
disposHe is taking of disposing his house.
disposHe is thinking of disposing of his house.
disposHe says He must dispose of the mice in the attic.
disposHe wants to dispose of his books.
disposHe wants to dispose of his land.
disposHis good manners predispose people to like him.
disposHis speech indisposed us to finish the work any more.
disposHow about using disposable droppers?
disposHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
disposHow were the bodies of those who died disposed of?
disposHow will you dispose of this problem?
disposI disposed of all the books.
disposI disposed of my old coat.
disposI have a lot of money at my disposal.
disposI have my friend's car at my disposal.
disposI left the money at his disposal.
disposI put my car at his disposal.
disposI put the used syringes in a can for safe disposal.
disposI think it is about time we changed our ways of disposing of waste.
disposIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
disposI want to dispose of the land.
disposMan proposes, God disposes. [ Proverb ]
disposMy car is at your disposal.
disposMy car, such as it is, is at your disposal.
disposShe has a cheerful disposition.
disposShe has a gentle disposition.
disposShe is disposed to get married.
disposShe shows a shy disposition.
disposThe chance of promotion disposed him to accept the offer.
disposThe chances of success are greater if the business man knows the ropes, and also has more funds at his disposal.
disposThe committee was not disposed to hold another meeting.
disposThe day after tomorrow I will urge my mother to leave an allowance of 10000 yen at my disposal.
disposThe high salary disposed him to accept the position.
disposThe judge disposed of the case in short order.
disposThe money is at your disposal.
disposThe students have an excellent gym at their disposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
ส่อสันดาน(v) indicate one's trait, See also: indicate one's character or characteristic, indicate one's disposition, Syn. ส่อนิสัย, Example: ยังไงๆ เขาก็ต้องส่อสันดานของคนที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา
มีอัธยาศัย(v) have a disposition, See also: give someone a warm reception, Example: เขามีอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน, Thai Definition: มีนิสัยใจคอที่เข้ากับผู้อื่นได้ดี
ปล่อยของ(v) sell something, See also: dispose of something, Syn. ขายของ, Example: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง, Thai Definition: ขายของออกไป
ลิดรอน(v) deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่
ตั้งใจ(v) intend (to), See also: incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to), Syn. วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้
ใจ(n) mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai Definition: ความรู้สึกนึกคิด
ใจคอ(n) mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน
กระอิดกระเอื้อน(v) be reluctant, See also: be unwilling, be disinclined, be indisposed, Syn. อิดเอื้อน, อิดออด, Thai Definition: ไม่เต็มใจทำ
จำหน่าย(v) get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai Definition: เอาออก
จิตวิญญาณ(n) spirit, See also: mind, feeling, disposition, Example: อารมณ์ เชาว์ปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ 5 ส่วนประกอบสำคัญในชีวิต
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [ f ] (vx) ; humeur accorte [ f ] (vx)
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
ใช้มาตรการ[chai māttrakān] (v, exp) EN: take steps ; take measures  FR: prendre des mesures ; prendre des dispositions
ใจ[jai] (n) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention  FR: coeur [ m ] ; esprit [ m ]
ใจคอ[jaikhø] (n) EN: mind ; heart ; disposition  FR: caractère [ m ] ; tempérament [ m ] ; esprit [ m ]
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
จัดแจง[jatjaēng] (v) EN: arrange ; prepare ; get ready  FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[jat klum] (v, exp) EN: form into groups ; organize into groups  FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[jat wāng] (x) FR: disposer
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดขยะ[kamjat khaya] (n, exp) EN: dispose of rubbish  FR: éliminer les déchets
กมลสันดาน[kamonsandān] (n) EN: nature ; disposition
การจัด[kān jat] (n) EN: arrangement ; configuration ; adjustment  FR: disposition [ f ] ; organisation [ f ] ; configuration [ f ] ; ajustement [ m ]
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [ f ] ; configuration des sièges [ f ]
การกำจัดขยะ[kān kamjat khaya] (n, exp) EN: waste disposal ; garbage disposal  FR: élimination des déchets [ f ]
การกำจัดขยะมูลฝอย[kān kamjat khayamūnføi] (n, exp) EN: refuse disposal
ข้อ[khø] (n) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision  FR: article [ m ] ; clause [ f ] ; disposition [ f ] ; point [ m ] ; paragraphe [ m ]
ความไม่สบาย[khwām mai sabāi] (n, exp) EN: malaise ; indisposition ; morbidity
มาตรการ[māttrakān] (n) EN: measure ; step  FR: mesure [ f ] ; disposition [ f ]
มีแต่...[mī tāe ...] (v, exp) EN: only have ... ; there are only ...  FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาว่าง[mī wēlā wāng] (v, exp) EN: have free time ; be free  FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[nākāk chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable face masks
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [ f ] (litt.) ; générosité [ f ] ; propension [ f ] ; bienveillance [ f ]
นิสัย = นิสสัย[nisai] (n) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic  FR: habitude [ f ] ; coutume [ f ] ; comportement [ m ] ; pratique [ f ]
เผด็จศึก[phadet seuk] (v, exp) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war  FR: mettre un terme à la guerre
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง[phalittaphan chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable products
ปลง[plong] (v) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down  FR: se débarasser de
ป่วย[pūay] (v) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell  FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
รายได้หลังหักภาษี[rāidāi lang hak phāsī] (n, exp) EN: disposable income  FR: revenu disponible [ m ]
รายได้สุทธิหลังหักภาษี[rāidai sutthi lang hak phāsī] (n, exp) EN: disposable revenue
สบายดี[sabāi dī] (v) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy  FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[sing thī chai khrang dīo laēo thing] (n, exp) EN: disposable
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง[thungmeū chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable glove
เตรียม[trīem] (v) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange  FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
อุปนิสัย[uppanisai] (n) EN: habit ; character ; nature ; disposition  FR: caractère [ m ] ; tempérament [ m ] ; nature [ f ] ; disposition [ f ]
วาง[wāng] (v) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate  FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
ยินดีให้บริการ[yindī hai børikān] (xp) EN: at your disposal  FR: à votre service ; à votre disposition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPOSE D IH0 S P OW1 Z
DISPOSED D IH0 S P OW1 Z D
DISPOSAL D IH0 S P OW1 Z AH0 L
DISPOSER D IH0 S P OW1 Z ER0
DISPOSES D IH0 S P OW1 Z IH0 Z
DISPOSALS D IH0 S P OW1 Z AH0 L Z
DISPOSING D IH0 S P OW1 Z IH0 NG
PREDISPOSE P R IY2 D IH0 S P OW1 Z
DISPOSABLE D IH0 S P OW1 Z AH0 B AH0 L
DISPOSSESS D IH2 S P AH0 Z EH1 S
PREDISPOSED P R IY2 D IH0 S P OW1 Z D
DISPOSITIVE D IH2 S P AA1 Z AH0 T IH0 V
DISPOSITION D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
DISPOSABLES D IH0 S P OW1 Z AH0 B AH0 L Z
DISPOSITIONS D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
DISPOSSESSED D IH2 S P AH0 Z EH1 S T
PREDISPOSING P R IY2 D IH0 S P OW1 Z IH0 NG
PREDISPOSITION P R IY2 D IH0 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
PREDISPOSITIONS P R IY2 D IH0 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispose (v) dˈɪspˈouz (d i1 s p ou1 z)
disposal (n) dˈɪspˈouzl (d i1 s p ou1 z l)
disposed (v) dˈɪspˈouzd (d i1 s p ou1 z d)
disposes (v) dˈɪspˈouzɪz (d i1 s p ou1 z i z)
disposing (v) dˈɪspˈouzɪŋ (d i1 s p ou1 z i ng)
disposable (j) dˈɪspˈouzəbl (d i1 s p ou1 z @ b l)
dispossess (v) dˌɪspəzˈɛs (d i2 s p @ z e1 s)
indisposed (j) ˌɪndɪspˈouzd (i2 n d i s p ou1 z d)
predispose (v) prˌiːdɪspˈouz (p r ii2 d i s p ou1 z)
disposition (n) dˌɪspəzˈɪʃən (d i2 s p @ z i1 sh @ n)
predisposed (v) prˌiːdɪspˈouzd (p r ii2 d i s p ou1 z d)
predisposes (v) prˌiːdɪspˈouzɪz (p r ii2 d i s p ou1 z i z)
dispositions (n) dˌɪspəzˈɪʃənz (d i2 s p @ z i1 sh @ n z)
dispossessed (v) dˌɪspəzˈɛst (d i2 s p @ z e1 s t)
dispossesses (v) dˌɪspəzˈɛsɪz (d i2 s p @ z e1 s i z)
ill-disposed (j) ˌɪl-dɪspˈouzd (i2 l - d i s p ou1 z d)
predisposing (v) prˌiːdɪspˈouzɪŋ (p r ii2 d i s p ou1 z i ng)
dispossessing (v) dˌɪspəzˈɛsɪŋ (d i2 s p @ z e1 s i ng)
dispossession (n) dˌɪspəzˈɛʃən (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
indisposition (n) ˌɪndɪspəzˈɪʃən (i2 n d i s p @ z i1 sh @ n)
mine-disposal (n) mˈaɪn-dɪspouzl (m ai1 n - d i s p ou z l)
redisposition (n) rˌiːdɪspəzˈɪʃən (r ii2 d i s p @ z i1 sh @ n)
well-disposed (j) wˌɛl-dɪspˈouzd (w e2 l - d i s p ou1 z d)
dispossessions (n) dˌɪspəzˈɛʃənz (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)
indispositions (n) ˌɪndɪspəzˈɪʃənz (i2 n d i s p @ z i1 sh @ n z)
mine-disposals (n) mˈaɪn-dɪspouzlz (m ai1 n - d i s p ou z l z)
predisposition (n) prˌiːdɪspəzˈɪʃən (p r ii2 d i s p @ z i1 sh @ n)
redispositions (n) rˌiːdɪspəzˈɪʃənz (r ii2 d i s p @ z i1 sh @ n z)
predispositions (n) prˌiːdɪspəzˈɪʃənz (p r ii2 d i s p @ z i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, ] nature; disposition; temperament; character, #2,731 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
部署[bù shǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄨˇ, ] to dispose; to deploy; deployment, #3,320 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect, #3,881 [Add to Longdo]
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, ] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods), #5,227 [Add to Longdo]
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance, #7,498 [Add to Longdo]
不适[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] unwell; indisposed; out of sorts, #7,517 [Add to Longdo]
意向[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] disposition, #7,827 [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts, #9,605 [Add to Longdo]
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, / ] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition, #10,261 [Add to Longdo]
了事[liǎo shì, ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to dispose of a matter; to be done with it, #14,250 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose, #18,214 [Add to Longdo]
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed", #18,238 [Add to Longdo]
生性[shēng xìng, ㄕㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] natural disposition, #19,185 [Add to Longdo]
失地[shī dì, ㄕ ㄉㄧˋ, ] to lose land; dispossessed, #19,871 [Add to Longdo]
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, ] slight illness; indisposition; ailment, #20,842 [Add to Longdo]
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] amiable (disposition); easy-going, #23,004 [Add to Longdo]
脱手[tuō shǒu, ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ, / ] (not of regular commerce) to sell or dispose of (goods etc), #24,453 [Add to Longdo]
销赃[xiāo zāng, ㄒㄧㄠ ㄗㄤ, / ] to dispose of stolen goods, #30,175 [Add to Longdo]
违和[wéi hé, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] unwell; indisposed; out of sorts; euphemism or honorific for ill, #34,834 [Add to Longdo]
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, ] innate character; natural disposition; attitude, #45,621 [Add to Longdo]
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] authority to dispose of sth, #54,124 [Add to Longdo]
禀性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] natural disposition, #72,743 [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well, #89,215 [Add to Longdo]
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child), #90,969 [Add to Longdo]
铺摆[pū bǎi, ㄆㄨ ㄅㄞˇ, / ] to display (goods); to dispose of, #298,767 [Add to Longdo]
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disposable chopsticks [Add to Longdo]
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw) [Add to Longdo]
异化作用[yì huà zuò yòng, ㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] dissimilation (biol.), metabolic breaking down and disposal of waste [Add to Longdo]
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, / ] army regiment at the disposal of province governor-general [Add to Longdo]
谋事在人,成事在天[móu shì zài rén, cheng2 shi4 zai4 tian1, ㄇㄡˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>chéng shì zài tiān</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ</span>, / ] planning is with man, accomplishing with heaven (成语 saw); Man proposes but God disposes. [Add to Longdo]
体性[tǐ xìng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] disposition [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] TH: การกำหนด  EN: disposition

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallbeseitigung { f }trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfallentsorgung { f }waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abgang { m } (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abneigung { f } | Abneigungen { pl }indisposition | indispositions [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigung { f }sewage disposal [Add to Longdo]
Altpapier { n } | Altpapier entsorgen | aufgelöstes Altpapierwaste paper; scrap | to dispose of waste paper | pulped waste paper [Add to Longdo]
Anlagenabgang { m }asset disposal [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung { f }asset disposal posting [Add to Longdo]
Anordnung { f }disposal [Add to Longdo]
Anordnung { f }; Einteilung { f }; Gliederung { f } | Anordnungen { pl }disposition | dispositions [Add to Longdo]
Beseitigung { f }disposal [Add to Longdo]
Blechabräumer { m } [ techn. ]tray disposition point [Add to Longdo]
Bombenräumung { f } [ mil. ]bomb disposal [Add to Longdo]
Bombenräumtrupp { m } [ mil. ]bomb disposal unit [Add to Longdo]
Disposition { f } | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]
Einmalhandschuhe { pl }disposable gloves [Add to Longdo]
Einmalspritze { f }disposable syringe [Add to Longdo]
Einwegüberziehschuhe { pl }booties; disposable shoe covers [Add to Longdo]
Empfänglichkeit { f } (für)predisposition (for) [Add to Longdo]
Endlager { n } (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste) [Add to Longdo]
Enteigner { m }dispossessor [Add to Longdo]
Enteignung { f }dispossession [Add to Longdo]
Entsorgung { f }; Müllentsorgung { f }disposal; waste disposal [Add to Longdo]
Entsorgungsbrunnen { m }disposal well [Add to Longdo]
Entsorgungstechnik { f }disposal technology; disposal engineering [Add to Longdo]
Erbanlage { f }hereditary disposition [Add to Longdo]
Gemüt { n }; Gemütsanlage { f }; Gemütsart { f }; Sinnesart { f }; Naturell { n }; Temperament { n } | Gemüter { pl }; Gemütsarten { pl }; Veranlagungen { pl } | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
Geneigtheit { f }; Neigung { f }predisposition [Add to Longdo]
Gesinnung { f }; Charakteranlage { f }; Neigung { f }; Veranlagung { f }disposition [Add to Longdo]
Kaufbereitschaft { f }disposition to buy; willingness to buy [Add to Longdo]
Kondensatentsorgung { f }condensation disposal [Add to Longdo]
Mülldeponie { f }; Müllhalde { f }; Schutthalde { f }(garbage) dump; waste disposal site; landfill (site) [ Am. ] [Add to Longdo]
Neigung { f } (zu) | künstlerische Neigung { f } | künstlerisch veranlagt seindisposition (to) | artistic disposition | to have an artistic disposition [Add to Longdo]
Planung { f }; Disposition { f } | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]
Sprengstoffräumkommando { n }bomb disposal unit [Add to Longdo]
Stimmung { f }disposition [Add to Longdo]
Unpässlichkeit { f }; Unwohlsein { n }indisposition [Add to Longdo]
Verfügbarkeit { f }disposability [Add to Longdo]
Verfügung { f } | jdm. etw. zur Verfügung stellen | etw. zur Verfügung habendisposal | to put sth. at sb.'s disposal | to have sth. at one's disposal [Add to Longdo]
Verfügungsfreiheit { f }free disposition [Add to Longdo]
Verfügungsgewalt { f }power of disposition [Add to Longdo]
Verfügungsrecht { n }; Disposition { f } | Verfügungsrechte { pl }right of disposal | rights of disposal [Add to Longdo]
Verwendung { f }disposition [Add to Longdo]
Vorausplanung { f }; Vorausdisposition { f }advance arrangement [Add to Longdo]
Widerwille { m } (gegen)indisposition (to; towards) [Add to Longdo]
abgeneigt | abgeneigt sein, etw. zu tunindisposed | to be indisposed to do sth. [Add to Longdo]
bereit sein, etw. zu tun; etw. tun wollento be disposed to do sth. [Add to Longdo]
etw. beseitigen; etw. loswerden; etw. eliminierento dispose of sth. [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto dispossess | dispossessing | dispossessed | dispossesses | dispossessed [Add to Longdo]
sich einer Sache entledingento dispose of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
アトピー[atopi-] (n, adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P) [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
ダストシュート[dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei [Add to Longdo]
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves [Add to Longdo]
ディスポーザー[deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
ディスポーザブル[deisupo-zaburu] (n) disposable [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
レジ袋[レジぶくろ, reji bukuro] (n) (disposable) shopping bag; carrier bag [Add to Longdo]
意気(P);意氣(oK)[いき, iki] (n) spirit; heart; disposition; (P) [Add to Longdo]
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition [Add to Longdo]
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P) [Add to Longdo]
可処分[かしょぶん, kashobun] (n, adj-no) disposable [Add to Longdo]
可処分所得[かしょぶんしょとく, kashobunshotoku] (n) disposable income; disposable personal income; DPI [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [Add to Longdo]
荷捌;荷捌き[にさばき, nisabaki] (n, vs) sale; disposal of goods [Add to Longdo]
核廃棄[かくはいき, kakuhaiki] (n) abandoning nuclear weapons, etc.; nuclear disposal [Add to Longdo]
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament [Add to Longdo]
気っ風[きっぷ, kippu] (n) character; disposition; spirit [Add to Longdo]
気質(P);形気;容気[きしつ(気質)(P);かたぎ(P), kishitsu ( kishitsu )(P); katagi (P)] (n) (かたぎ is esp. as a suffix) spirit; character; trait; temperament; turn of mind; disposition; (P) [Add to Longdo]
気象[きしょう, kishou] (n, adj-no) (1) (See 天気・1) weather; climate; (n) (2) (obsc) (See 気性) disposition; temperament; (P) [Add to Longdo]
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted [Add to Longdo]
気心[きごころ, kigokoro] (n) temper; disposition; (P) [Add to Longdo]
気性[きしょう, kishou] (n, adj-no) (also written as 気象) disposition; temperament; (P) [Add to Longdo]
気立て;気だて;気立(io)[きだて, kidate] (n) disposition; nature [Add to Longdo]
気稟[きひん, kihin] (n) innate character; temperament; disposition [Add to Longdo]
傾き[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) { math } slope (of a linear function) [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k, vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g, vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition [Add to Longdo]
計らう[はからう, hakarau] (v5u, vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of [Add to Longdo]
血を引く[ちをひく, chiwohiku] (exp, v5k) to be descended from; to inherit (a disposition, etc.) from one's ancestors [Add to Longdo]
御先棒;お先棒[おさきぼう, osakibou] (n) a person whose services are at the disposal of another [Add to Longdo]
向日性[こうじつせい;こうにちせい, koujitsusei ; kounichisei] (n) disposition (in flowers) to turn toward the sun; phototropism [Add to Longdo]
行政処分[ぎょうせいしょぶん, gyouseishobun] (n) administrative measures (disposition); (P) [Add to Longdo]
豪爽[ごうそう, gousou] (adj-na, n) fine disposition [Add to Longdo]
国民可処分所得[こくみんかしょぶんしょとく, kokuminkashobunshotoku] (n) national disposable income [Add to Longdo]
才分[さいぶん, saibun] (n) disposition [Add to Longdo]
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s, vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of [Add to Longdo]
捌く[さばく, sabaku] (v5k, vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.) [Add to Longdo]
産業廃棄物処理施設[さんぎょうはいきぶつしょりしせつ, sangyouhaikibutsushorishisetsu] (n) (See 産業廃棄物処理場・さんぎょうはいきぶつしょりじょう) industrial waste disposal facility; wastes treatment facility [Add to Longdo]
使い捨て(P);遣い捨て;使い捨(io)[つかいすて(P);つかいずて, tsukaisute (P); tsukaizute] (adj-no, n) throwaway; disposable; (P) [Add to Longdo]
使い捨てパスワード[つかいすてパスワード, tsukaisute pasuwa-do] (n) { comp } disposable password [Add to Longdo]
資質[ししつ, shishitsu] (n) nature; disposition; (P) [Add to Longdo]
資性[しせい, shisei] (n) one's nature or disposition [Add to Longdo]
資性穏和[しせいおんわ, shiseionwa] (n, adj-na) being of a gentle disposition; being of a mild character [Add to Longdo]
取り回す;取回す[とりまわす, torimawasu] (v5s, vt) to rotate in one's hands; to treat; to manage; to dispose of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top