ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispossessions

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispossessions-, *dispossessions*, dispossession
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dispossessions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dispossessions*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispossession    (n) dˌɪspəzˈɛʃən (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
dispossessions    (n) dˌɪspəzˈɛʃənz (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enteignung {f}dispossession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top