ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-discompose-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discompose, *discompose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discompose[VT] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange

English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discompose    (v) dˌɪskəmpˈouz (d i2 s k @ m p ou1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discompose \Dis`com*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Discomposed};
   p. pr. & vb. n. {Discomposing}.] [Pref. dis- + compose: cf.
   OF. decomposer, F. d['e]composer.]
   1. To disarrange; to interfere with; to disturb; to disorder;
    to unsettle; to break up.
    [1913 Webster]
 
       Or discomposed the headdress of a prude. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw into disorder; to ruffle; to destroy the
    composure or equanimity; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Opposition . . . discomposeth the mind's serenity.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. To put out of place or service; to discharge; to displace.
    [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To disorder; derange; unsettle; disturb; disconcert;
     agitate; ruffle; fret; vex.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discompose
   v 1: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
      {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top