ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cracking-

K R AE1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cracking, *cracking*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cracking(n) การแตกร้าว
cracking(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด
cracking(sl) สุดยอด, See also: เจ๋ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cracking testการทดสอบการร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง, Example: เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Crackingการร้าว [TU Subject Heading]
Crackingการแยก, ชั้นน้ำมัน, การแยกชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The chameleon strikes in the dark." - Is Blair cracking up ?Holy shit. The Thing (1982)
So I'd better get cracking on this baby.งัน ฉันควรจะเริ่มอ่านเจ้าหนูนี้ได้แล้ว The One with the Jellyfish (1997)
You got Powell and Koon cracking him with billy clubs... and Briseno's kicking him in the back of the skull... so it looks severe, you know?นายจะเห็น โพเวลล์ กับคูน / หวดเขาด้วยกระบอง... บริเซโนย์ เตะมัน / ที่หลังหัว... ดูเหมือนเป็นการใช่ความรุนแรง ใช่มั้ย? American History X (1998)
You can go back to cracking speeders on the highway, gadget.คุณกลับไปคลีคลายคดีพวกขับรถซิ่ง บนทางหลวงได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Don't get me wrong. He's a lovely fella. He used to be an absolute cracking player.หมอนั่นก็ดี เมื่อก่อนเขาเป็นนักบอลมีชื่อ Goal! The Dream Begins (2005)
I've just met a cracking filly... thought I'd grease the passage, so to speak.เดี๋ยวว่าจะโฉบไปคุยด้วยสักหน่อย ว่างั้นนะ Imagine Me & You (2005)
Are you cracking wise?ทำเป็นอวดฉลาดเหรอ? Night at the Museum (2006)
-Young buck. Cracking wise.- เจอดีแน่ไอ่อวดเก่ง Night at the Museum (2006)
I think i'm pretty close to cracking giles' password.ฉันว่าฉันใกล้จะ แกะรหัสของไกล์ได้แล้วล่ะ The Usual Suspects (2006)
It made, like, a cracking sound.เสียงมันดังเหมือนกรีดอะไรแตก Brothers of Nablus (2008)
Cracking the case, are you?ไขคดีอยู่เหรอคุณ? Bombshell (2008)
Oh, I'm cracking it wide open.ไขให้มันกว้างขึ้นอยู่น่ะค่ะ Bombshell (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crackingHaving a cracking headache, I went to bed earlier than usual.
crackingI have these little habits (like cracking my knuckles) that show themselves when I least expect it, so I have to watch myself.
crackingLet's get cracking at 8.
crackingThe city is cracking down on drunk drivers and giving them fines.
crackingThe cracking sound startled us.
crackingWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRACKING K R AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cracking (v) krˈækɪŋ (k r a1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öffnungsdruck { m }cracking pressure [Add to Longdo]
Risswiderstand { m }cracking resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\ (kr[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cracked}
   (kr[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Cracking}.] [OE. cracken,
   craken, to crack, break, boast, AS. cracian, cearcian, to
   crack; akin to D. kraken, G. krachen; cf. Skr. garj to
   rattle, or perh. of imitative origin. Cf. {Crake},
   {Cracknel}, {Creak}.]
   [1913 Webster]
   1. To break or burst, with or without entire separation of
    the parts; as, to crack glass; to crack nuts.
    [1913 Webster]
 
   2. To rend with grief or pain; to affect deeply with sorrow;
    hence, to disorder; to distract; to craze.
    [1913 Webster]
 
       O, madam, my old heart is cracked.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He thought none poets till their brains were
       cracked.               --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to sound suddenly and sharply; to snap; as, to
    crack a whip.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter smartly and sententiously; as, to crack a joke.
    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry up; to extol; -- followed by up. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {To crack a bottle}, to open the bottle and drink its
    contents.
 
   {To crack a crib}, to commit burglary. [Slang]
 
   {To crack on}, to put on; as, to crack on more sail, or more
    steam. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cracking \cracking\ n.
   1. the act of cracking something.
 
   Syn: fracture, crack.
     [WordNet 1.5]
 
   2. (Chem.) the process of making lower molecular weight
    hydrocarbons from heavier hydrocarbons in petroleum, by
    exposure to heat and catalysts. It is used to convert
    heavier alkanes into gasoline, or to improve the octane
    number of an alkane mixture.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cracking \cracking\ adj.
   same as {groovy}, sense 1. [informal]
 
   Syn: bang-up, bully, cool, corking, dandy, great, groovy,
     keen, neat, nifty, not bad(predicate), peachy, slap-up,
     swell, smashing.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cracking
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the
      cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig"
      [syn: {crack}, {cracking}, {snap}]
   2: the act of cracking something [syn: {fracture}, {crack},
     {cracking}]
   3: the process whereby heavy molecules of naphtha or petroleum
     are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight
     (especially in the oil-refining process)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cracking
  n.
 
   [very common] The act of breaking into a computer system; what a {cracker}
   does. Contrary to widespread myth, this does not usually involve some
   mysterious leap of hackerly brilliance, but rather persistence and the
   dogged repetition of a handful of fairly well-known tricks that exploit
   common weaknesses in the security of target systems. Accordingly, most
   crackers are incompetent as hackers. This entry used to say 'mediocre', but
   the spread of {rootkit} and other automated cracking has depressed the
   average level of skill among crackers.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top