ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cornet-

K AO0 R N EH1 T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cornet, *cornet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornet[N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์ How I Won the War (1967)
And Guy De Cornet was our forger.และ Guy De ทองเหลืองปลอมเป็นของเรา The Art of the Steal (2013)
Guy De Cornet will be in that building doing the same.Guy De ทองเหลืองจะอยู่ในที่ อาคารทำแบบเดียวกัน The Art of the Steal (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNET K AO0 R N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornet (n) kˈɔːnɪt (k oo1 n i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitztüte {f} | Spitztüten {pl}cornet | cornets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornet \Cor"net\ (k?r"n?t), n. [F. cornet, m. (for senses 1 &
   2), cornette, f. & m. (for senses 3 & 4), dim. of corne horn,
   L. cornu. See {Horn}.]
   1. (Mus.)
    (a) An obsolete rude reed instrument (Ger. Zinken), of the
      oboe family.
    (b) A brass instrument, with cupped mouthpiece, and
      furnished with valves or pistons, now used in bands,
      and, in place of the trumpet, in orchestras. See
      {Cornet-[`a]-piston}.
    (c) A certain organ stop or register.
      [1913 Webster]
 
   2. A cap of paper twisted at the end, used by retailers to
    inclose small wares. --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.)
    (a) A troop of cavalry; -- so called from its being
      accompanied by a cornet player. [Obs.] "A body of five
      cornets of horse." --Clarendon.
    (b) The standard of such a troop. [Obs.]
    (c) The lowest grade of commissioned officer in a British
      cavalry troop, who carried the standard. The office
      was abolished in 1871.
      [1913 Webster]
 
   4. A headdress:
    (a) A square cap anciently worn as a mark of certain
      professions.
    (b) A part of a woman's headdress, in the 16th century.
      [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Coronet}.] (Far.) See {Coronet}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornet
   n 1: a brass musical instrument with a brilliant tone; has a
      narrow tube and a flared bell and is played by means of
      valves [syn: {cornet}, {horn}, {trumpet}, {trump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top