ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cornet*

K AO0 R N EH1 T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cornet, -cornet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornet[N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist

English-Thai: Nontri Dictionary
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์ How I Won the War (1967)
Cornetto.คอร์เนตโต้ Shaun of the Dead (2004)
Cornetto.-คอนเน็ตโต้ Hot Fuzz (2007)
Luc Cornet.ลุค คอร์เน็ท Atonement (2007)
And Guy De Cornet was our forger.และ Guy De ทองเหลืองปลอมเป็นของเรา The Art of the Steal (2013)
Guy De Cornet will be in that building doing the same.Guy De ทองเหลืองจะอยู่ในที่ อาคารทำแบบเดียวกัน The Art of the Steal (2013)
Cornetto.Cornetto. Shaun of the Dead (2004)
Have you been Up to cornet bay?Waren sie schon einmal hoch bis zur Cornet Bay? What I Am (2006)
Cornetto.- 'n Cornetto. Hot Fuzz (2007)
Luc Cornet.Luc CornetAtonement (2007)
Apparently, she comes up to you and asks for a lick of your Cornetto.Anscheinend kommt sie zu dir und fragt dich, ob sie mal an deinem Cornetto lecken darf. The Field Trip (2009)
- A cornetto please?- Ein Cornetto, bitte. The Field Trip (2009)
One cornetto.Ein Cornetto. The Field Trip (2009)
My cornetto...Mein Cornetto... The Field Trip (2009)
Cornettos!Hey, Mann - Cornettos! Episode #2.1 (2010)
Panettone, ciabatta, cornetti.Panettone, Ciabatta, Cornetti. Die schwarzen Brüder (2013)
And Guy De Cornet was our forger.GUY "DER FÄLSCHER" Und Guy de Cornet war unser Fälscher. The Art of the Steal (2013)
- Simultaneously, Guy De Cornet will be in that building doing the same.Gleichzeitig macht Guy de Cornet in dem Gebäude das Gleiche. The Art of the Steal (2013)
She dared me to swallow my full Cornetto in one go, man.Sie hat mich dazu gebracht mein Cornetto in einem zu schlucken, Mann. Episode #5.1 (2013)
Cornetto, chair.Cornetto, Stuhl. Episode #5.4 (2013)
The world needs Grace Kelly back on the big screen now.Wie kam die Pressemitteilung aus Mr. Cornets Büro? Ja! Grace of Monaco (2014)
Captain Cornet and his troop are missing.Hauptmann Cornet und sein Trupp werden vermisst. Friends and Enemies (2014)
He waited all night for Cornet and his men. They never appeared.Er hat die ganze Nacht auf Cornet und seine Männer gewartet. Friends and Enemies (2014)
Cornet is a fine soldier.Cornet ist sehr erfahren. Friends and Enemies (2014)
Did you find Cornet?Habt Ihr Cornet gefunden? Friends and Enemies (2014)
It's about Cornet.- Es geht um CornetFriends and Enemies (2014)
If you want to help Athos, find Cornet.Wenn Ihr Athos helfen wollt, findet CornetFriends and Enemies (2014)
Cornet wouldn't have suspected a thing.Cornet hätte es nicht kommen sehen. Friends and Enemies (2014)
Cornet.CornetFriends and Enemies (2014)
Was Cornet carrying Spanish gold?Hatte Cornet spanisches Gold bei sich? Friends and Enemies (2014)
Time to pay the reckoning for Cornet.Zeit, die Rechnung für Cornet zu bezahlen. Friends and Enemies (2014)
You took this from Cornet.- Hast du das von CornetFriends and Enemies (2014)
There he is, ladies and gentlemen, with his Cornetto.Da ist er, meine Damen und Herren, mit seinem Cornetto. Opera, Arts and Donuts (2016)
Always a Cornetto.Immer mit einem Cornetto. Opera, Arts and Donuts (2016)
It looks like he's being hassled by seagulls. They're after his Cornetto, I think.Die sind hinter seinem Cornetto her. Opera, Arts and Donuts (2016)
Captain Carrey, Cornet Gordon, Cornet Barclay will go with you.Captain Kenny, Cornel Gordon und Cornet Barclay werden Sie begleilen. The Charge of the Light Brigade (1936)
-Colonel.- CornetThe Charge of the Light Brigade (1936)
This is the bridegroom, M. Varnay and this is Mme Cornet.Das ist der Bräutigam, Monsieur Varnay. Das ist Madame CornetMonsieur Verdoux (1947)
Be at the Cornette Inn at dawn to take command of a few stout men.Du wirst morgen früh zum Gasthof "La Cornette" reiten. Dort triffst du ein paar nette Schufte, deren Kommando du übernimmst. Fanfan la Tulipe (1952)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNET    K AO0 R N EH1 T
CORNETT    K AO1 R N EH0 T
CORNETTE    K ER0 N EH1 T
CORNETTIST    K AO0 R N EH1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornet    (n) kˈɔːnɪt (k oo1 n i t)
cornets    (n) kˈɔːnɪts (k oo1 n i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kornett {n} [mus.]cornet [Add to Longdo]
Kornettist {m} [mus.]cornetist [Add to Longdo]
Spitztüte {f} | Spitztüten {pl}cornet | cornets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルネット[, korunetto] (n) cornet (ita [Add to Longdo]
チョココロネ[, chokokorone] (n) (abbr) (See チョコクロ) choco cornet [Add to Longdo]
青矢柄[あおやがら;アオヤガラ, aoyagara ; aoyagara] (n) (uk) bluespotted cornetfish (Fistularia commersonii) [Add to Longdo]
赤矢柄[あかやがら;アカヤガラ, akayagara ; akayagara] (n) (uk) red cornetfish (Fistularia petimba) [Add to Longdo]
矢柄;矢幹;矢がら;簳(oK)[やがら, yagara] (n) (1) shaft of an arrow (usu. made of thin bamboo); (2) (uk) cornetfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornet \Cor"net\ (k?r"n?t), n. [F. cornet, m. (for senses 1 &
   2), cornette, f. & m. (for senses 3 & 4), dim. of corne horn,
   L. cornu. See {Horn}.]
   1. (Mus.)
    (a) An obsolete rude reed instrument (Ger. Zinken), of the
      oboe family.
    (b) A brass instrument, with cupped mouthpiece, and
      furnished with valves or pistons, now used in bands,
      and, in place of the trumpet, in orchestras. See
      {Cornet-[`a]-piston}.
    (c) A certain organ stop or register.
      [1913 Webster]
 
   2. A cap of paper twisted at the end, used by retailers to
    inclose small wares. --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.)
    (a) A troop of cavalry; -- so called from its being
      accompanied by a cornet player. [Obs.] "A body of five
      cornets of horse." --Clarendon.
    (b) The standard of such a troop. [Obs.]
    (c) The lowest grade of commissioned officer in a British
      cavalry troop, who carried the standard. The office
      was abolished in 1871.
      [1913 Webster]
 
   4. A headdress:
    (a) A square cap anciently worn as a mark of certain
      professions.
    (b) A part of a woman's headdress, in the 16th century.
      [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Coronet}.] (Far.) See {Coronet}, 2.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top