ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bleat-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bleat, *bleat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleat(n) เสียงร้องของแพะ, แกะหรือลูกวัว
bleat(n) เสียงพูดหรือบ่นเบาๆ
bleat(vi) (แพะ, แกะ)ทำเสียงร้อง
bleat(vi) พูดหรือบ่นเบาๆ, Syn. whine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all they ever bleat about.มันเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยพร่ำบ่นเกี่ยวกับ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleat (v) blˈiːt (b l ii1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleat \Bleat\, v. i. [imp. & p. p. {Bleated}; p. pr. & vb. n.
   {Bleating}.] [OE. bleten, AS. bl?tan; akin to D. blaten,
   bleeten, OHG. bl[=a]zan, pl[=a]zan; prob. of imitative
   origin.]
   To make the noise of, or one like that of, a sheep; to cry
   like a sheep or calf.
   [1913 Webster]
 
      Then suddenly was heard along the main,
      To low the ox, to bleat the woolly train. --Pope
   [1913 Webster]
 
      The ewe that will not hear her lamb when it baas, will
      never answer a calf when he bleats.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleat \Bleat\, n.
   A plaintive cry of, or like that of, a sheep.
   [1913 Webster]
 
      The bleat of fleecy sheep.        --Chapman's
                          Homer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleat
   n 1: the sound of sheep or goats (or any sound resembling this)
   v 1: talk whiningly
   2: cry plaintively; "The lambs were bleating" [syn: {bleat},
     {blate}, {blat}, {baa}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top