ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleated-, *bleated*, bleat, bleate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You believe the words of Marcellus, bleated from tongue with sword to neck?คุณเชื่อว่าคำพูดของมาร์เซลลั, bleated จากลิ้น ด้วยดาบที่คอ? Fugitivus (2012)
(GOAT bleating) BOYD:[ พูดยังไม่ทันขาดคำ ] Our Family Wedding (2010)
(BLEATlNG)จากการกระโดดไปเป็น... ? ] Our Family Wedding (2010)
We were poor, so any present was a pretty big deal. (GOAT BLEATING) I'd always wanted a pet.เรายากจน การได้รับของขวัญถือเป็นเรื่องวิเศษ ผมฝันมานานว่าอยากมีสัตว์เลี้ยง แล้วผมก็ได้มันมา ผมมีความสุขสุดๆ ไม่ฮะ เมื่อมันจบลง ปู่กระซิบกับผม... Me and the Devil (2011)
You believe the words of Marcellus, bleated from tongue with sword to neck?คุณเชื่อว่าคำพูดของมาร์เซลลั, bleated จากลิ้น ด้วยดาบที่คอ? Fugitivus (2012)
Save it for someone who still runs at the sound of your bleating.เก็บไว้ให้กับคน ที่ยังวิ่งทำตาม เสียงบ่นของคุณ What We Have Is Worth the Pain (2012)
It's all they ever bleat about.มันเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยพร่ำบ่นเกี่ยวกับ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(BLEATING)การร้องอย่างแกะหรือแพะ) The Hangover Part III (2013)
Why do they bleat?แล้วจะมาคร่ำครวญอะไรได้? Red and Itchy (2013)
goats bleating ) He is a goatherd.เจ้ายืนอยู่เบื้องหน้า แดเนอรีส สตอร์มบอร์น แห่งตระกูลทาร์แกเรียน The Laws of Gods and Men (2014)
EnableAttack, space, femtopwn, space, EnableAttack, Leertaste, femtopwn, Leertaste, eps2.4_m4ster-s1ave.aes (2016)
"EnableAttack not found.""EnableAttack nicht gefunden." eps2.4_m4ster-s1ave.aes (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleated (v) blˈiːtɪd (b l ii1 t i d)
bleat (v) blˈiːt (b l ii1 t)
bleats (v) blˈiːts (b l ii1 t s)
bleating (v) blˈiːtɪŋ (b l ii1 t i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleat(n) เสียงร้องของแพะ, แกะหรือลูกวัว
bleat(n) เสียงพูดหรือบ่นเบาๆ
bleat(vi) (แพะ, แกะ)ทำเสียงร้อง
bleat(vi) พูดหรือบ่นเบาๆ, Syn. whine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleat(บลีท) { bleated, bleating, bleats } n., v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ, แกะ, ลูกวัว) , ร้องคร่ำครวญ, การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat

English-Thai: Nontri Dictionary
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
bleat(vi) ร้องอย่างแกะ, ร้องอย่างแพะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำบ่น(v) grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miē, ㄇㄧㄝ, ] the bleating of sheep; (Cantonese) final particle which transforms statements into questions that indicate doubt or surprise #3,377 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] bleating of the deer #5,287 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meckern (Ziege); blöken (Schaf) | meckernd; blökend | meckert | meckerteto bleat | bleating | bleats | bleated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メー[me-] (n) bleat; baa (goat sound) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleat \Bleat\, v. i. [imp. & p. p. {Bleated}; p. pr. & vb. n.
   {Bleating}.] [OE. bleten, AS. bl?tan; akin to D. blaten,
   bleeten, OHG. bl[=a]zan, pl[=a]zan; prob. of imitative
   origin.]
   To make the noise of, or one like that of, a sheep; to cry
   like a sheep or calf.
   [1913 Webster]
 
      Then suddenly was heard along the main,
      To low the ox, to bleat the woolly train. --Pope
   [1913 Webster]
 
      The ewe that will not hear her lamb when it baas, will
      never answer a calf when he bleats.   --Shak.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top